• De Hollandsche revue jrg 14, 1909, no 3, 23-03-1909

  De Hollandsche revue jrg 14, 1909, no 3, 23-03-1909

               THEOSOPHIA.

      In „Theosophia” van Maart worden vervolgd de „Oude Dagboekbladen” van H. S. Olcott en de vertaling van C. S. A. E.
      Thierens geeft het slot van zijn studie over „Karaktervorming en opvoeding”. De volgende bijdrage is van Marie C. Denier van der Gon, die een en ander meedeelt over „Bâbisme en Behaïsme”. Het Bâbisme is de leer van den Bâb, die door ongeveer een half millioen Perzen wordt beleden. De verkondiger dezer leer viel als slachtoffer van zijn streven in 1850 toen de regeering hem deed fusilleeren.
      Het Bâbisme treedt als een geheele nieuwe godsdienst op.; deze godsdienst staat tot den Islam in geen andere verhouding dan de Islam tot het Christendom en het Christendom tot het Jodendom, d.w.z. de Bab acht de evolutie van het tegenwoordige menschdom reeds zoover gevorderd, dat het de vroegere inkleeding der waarheid niet meer behoeft en deze dus gegeven kan worden, ontdaan van den ouden vorm, van veel dat thans overbodig is en in een ander omhulsel, dat beter zich aanpast aan de nooden van den tegenwoordigen tijd.
      Geheel zonder ritueel konden de menschen nog niet zijn, meende de Bab, maar toch liet hij vele oude gebruiken vervallen.
      De opvolgers van den Bâb waren Sobh-i-Ezel, die op Cyprus leeft en slechts weinig aanhangers heeft, en Behâ-Ullah. Zijn leer is in grondbeginsel dezelfde als die van den Bâb. Over de vraag van het leven na den dood glijdt hij heen, evenals zijn voorganger, door te zeggen dat God alleen weet wat na den dood gebeuren zal. De taak van den mensch is om hier op narde goed te zijn en een rijk van vrede en liefde te stichten. Daarom acht Behâ-Ullah het nuttig met belijders van andere godsdiensten in aanraking te komen en andere talen aan te leeren, want dit alles zal zeker ten goede komen aan de verbreiding deiwaarheid en langzamerhand zullen zoodoende alle menschen één worden in geloof en in liefde. Dan zullen alle uitgediende leerstellingen, vormen en gebruiken vervallen, de twistappel zal verdwijnen en de broederschap der menschen een werkelijkheid worden.
      Verder deelt Marie C. Denier van der Gon de volgende merkwaardige denkbeelden mee over het erfrecht onder Babbisten:

  Behâ-Ullah noemt zeven klassen van erfgenamen,
  nl.: kinderen, vrouwen, vaders, moeders, broe-
  ders, zusters en onderwijzers, die te zamen erven
  met erfdeelen in afdalende reeks. Bij ontstentenis
  van één dezer erfgenamen komt het overblijven-
  de erfdeel aan het „Huis der rechtvaardigheid”,
  het lichaam dat in elke stad aanwezig behoort
  te zijn en dat voor de belangen der gemeente en
  voor de armen waakt. Ook aan dit huis zouden
  de verschillende boeten moeten vervallen. De
  straffen zullen zijn: geldboeten, gevangenisstraf
  en in geval van herhaalden diefstal: brandmerk;
  alleen op moord en brandstichting zal de dood-
  straf staan, die echter door levenslange gevange-
  nis vervangen kan worden.

      Deze studie zal in de volgende aflevering vervolgd worden.
      Een vervolg is ook geplaatst van Annie Besant's „Occulte Scheikunde” en van dezelfde schrijfster ook nog een fragment van „Een inleiding tot Yoga”. Behalve de maandelijksche rubrieken vinden we als laatste bijdrage „Een Hedendaagsch Heilige” door E. Windust.
      Hierin worden besproken de wonderbaarlijke genezingen van Antoine le Guérisseur (Antonius den Heeler), die vroeger een eenvoudig werkman was in de Belgische steenkolenmijnen, doch thans honderden landgenooten door zijn geestelijke genezingen tot zich trekt.
      „Ik hechtte, verklaart de heer E. Windust, eerst weinig waarde aan de verhalen, die over dezen wondergenezer in omloop waren, maar in België zijnde, werden ze mij bevestigd door zoovele geloofwaardige menschen, dat ik hoe langer hoe meer in de zaak belang begon te stellen, zoodat toen een dame, die vroeger doof was en waarmede ik nu gewoon spreken kon, mij vertelde, dat die onverhoopte verbetering door Antoine le Guérisseur tot stand was gebracht, mijn belangstelling aanmerkelijk steeg en toen zij mij voorstelde met haar hem een bezoek te brengen, ik „het gaarne aannam.” De heer Windust deelt daarop mee, dat de vrienden van den „genezer” voor hem een kerkje lieten bouwen, dat's weeks dienst doet als wachtkamer en waar hij 's Zondags preekt.
      Het groote verschil met ons Staphorster Boertje en onze De Haas is, dat deze huismiddeltjes als kruiden enz., voorschrijven, terwijl de Belgische heeler alle geneesmiddelen versmaadt en alleen op het geloof vertrouwt. Van zeven uur 's morgens tot twaalf uur ontvangt „le Guérisseur” zijn patiënten. Den middag wijdt hij aan zijn korrespondentie. Hij wordt overstelpt met brieven, maar beantwoordt ze niet, althans niet schriftelijk; maar volgens het zeggen van zijn bewonderaars leest hij toch alle brieven en beantwoordt ze door gedachten op zoodanige wijze, dat velen op een afstand door hem geholpen worden.

  De Hollandsche revue jrg 14, 1909, no 3, 23-03-1909

   

  Traduction :

               THEOSOPHIE.

      Dans "Theosophia" de mars, on suit le "Vieux Journal Intime" de H. S. Olcott et la traduction de C. S. A. E.
      Thierens termine son étude sur "La formation du caractère et l'éducation". La prochaine contribution est de Marie C. Denier van der Gon, qui donne quelques informations sur le "Bâbisme et le Bahaïsme". Le bâbisme est l'enseignement du Bâb, qui est professé par environ un demi-million de Perses. Le proclamateur de cette doctrine a été victime de ses efforts en 1850 lorsque le gouvernement l'a fait fusiller.
      Le babisme agit comme une religion entièrement nouvelle ; cette religion n'a pas d'autre rapport à l'islam que l'islam au christianisme et le christianisme au judaïsme, c'est-à-dire que Bab considère que l'évolution de l'humanité actuelle est si avancée qu'elle ne nécessite plus l'ancien habit de la vérité et peut donc être donnée, au lieu de cet ancienne forme, sans chose maintenant superflue et sous une autre forme, mieux adaptée aux besoins du temps actuel.
      Les hommes ne pouvaient pas encore vivre sans rituel du tout, croyait Bab, mais il abandonna beaucoup de vieilles coutumes.
      Les successeurs des Bâb étaient Sobh-i-Ezel, qui vit à Chypre et a peu de disciples, et Behâ-Ullah. Son enseignement est en principe le même que celui du Bâb. Sur la question de la vie après la mort, il glisse, comme son prédécesseur, en disant que Dieu seul sait ce qui arrivera après la mort. La tâche de l'humanité est d'être bonne sur terre et d'établir un royaume de paix et d'amour. Behâ-Ullah juge donc utile d'entrer en contact avec des confesseurs d'autres religions et d'apprendre d'autres langues, car tout cela favorisera certainement la diffusion de la vérité et peu à peu tous les hommes ne feront qu'un dans la foi et dans l'amour. Alors toutes les doctrines, formes et coutumes qui ont été suivies s'écrouleront, la pomme de discorde disparaîtra, et la fraternité des hommes deviendra une réalité.
      Marie C. Denier van der Gon partage également les idées remarquables suivantes sur le droit successoral des babbistes :

  Behâ-Ullah mentionne sept classes d'héritiers,
  à savoir : enfants, femmes, pères, mères, mères, frè-
  res, sœurs et enseignants, qui héritent ensemble
  avec des parties patrimoniales en séries décroissantes. En l'absence
  d'un de ces héritiers, le reste se laissé
  en héritage dans la "Maison de la Justice",
  l'organisme présent dans chaque ville
  et que, dans l'intérêt de la communauté et des pauvres.
  De même par cette Maison,
  les différentes amendes seront annulées. Les
  sanctions seront : des amendes, des peines de prison
  et en cas de vols répétés : marquage au feu ;
  seuls le meurtre et l'incendie criminel seront punis de mort,
  qui peut toutefois être remplacée par la réclusion à perpétuité.

      Cette étude sera poursuivie dans le prochain numéro.
      Une suite de "Chimie occulte" d'Annie Besant est également placée, ainsi qu'un fragment de "Une introduction au Yoga" du même auteur. Sauf pour les sections mensuelles nous trouvons comme dernière contribution "Un Saint Contemporain" de E. Windust.
      On y parle des guérisons miraculeuses d'Antoine le Guérisseur, qui était un simple ouvrier dans les mines de charbon belges, mais qui attire maintenant des centaines de compatriotes par ses guérisons spirituelles.
      "J'ai porté, explique M. E. Windust, d'abord peu de valeur aux histoires qui circulaient sur ce guérisseur miracle, mais étant en Belgique, elles m'ont été confirmées par tant de personnes crédibles, que j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la question, si bien que quand une femme qui était sourde et avec qui je pouvais parler maintenant, m'a dit que cette amélioration inattendue avait été apportée par Antoine le Guérisseur, mon intérêt a considérablement augmenté et quand elle me proposa de lui rendre visite, "j’ai accepté avec plaisir". M. Windust m'a alors informé que les amis du "guérisseur" avaient fait construire pour lui une église qui lui sert de salle d'attente pendant les semaines et où il prêche le dimanche.
      La grande différence avec notre Staphorster Boertje et notre De Haas est qu’ils prescrivent des remèdes maison comme les herbes, etc., alors que le guérisseur belge méprise tous les médicaments et ne compte que sur la foi. De sept heures du matin à midi, "le Guérisseur" reçoit ses patients. L'après-midi, il se consacre à sa correspondance. Il était submergé de lettres, mais il n'y répondait pas, du moins pas par écrit ; mais selon ses admirateurs, il lisait toutes les lettres et y répondait par des pensées de telle manière que beaucoup de gens étaient aidés par lui de loin.


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :