• Gustaaf Vermeersch - Antoine le Guérisseur (1910)

  Titre : Antoine le Guérisseur (in Klosjes, klosjes... en andere verhalen)
  Auteur : Gustaaf Vermeersch
  Édition : Vlaamse pockets nr 143 (Hasselt, Uitgeverij Heideland) 1964

   

   

  ANTOINE LE GUERISSEUR

   

  DE mensen weten niet wat er in hun land omgaat, ze kennen de dansprocessie van Echternach, doch die van Jumet is hun onbekend - beide zijn weliswaar niet eender en men moet vroeg kunnen opstaan en een goede voetganger zijn om de plaats gezegd la terre à danse, gelegen tussen Vièsville en Gosselies, op het gestelde uur te kunnen bereiken. Toch is de processie van Jumet, die een ronde haalt van verscheidene uren (Jumet-Roux-Courcelles-Vièsville-Gosselies-Jumet), merkwaardig genoeg, hoewel ze niet op gans haar doortocht, doch slechts op dat vierkant stuk grond, la terre à danse, begint te dansen.

      Aldus zijn hier de santen en Christussen van Engeland en Amerika overbekend, doch onze sant, Antoine le Guérisseur, in ‘t Vlaams Antoine den Heeler, heeft nog de eer niet gehad, geloof ik, in enig blad van het land zijn naam vermeld te zien.

      Hij heeft echter de dagbladpers niet nodig om de roep van zijn faam te verspreiden; het gerucht van de wonderen die hij verricht overstroomt het land en ook kleine briefjes waarin beknopt over Antoine en over zijn godsdienst wordt gehandeld.

      Onlangs bereikte een van deze briefjes mijn afgelegen dorp en mijn aandacht werd aldus opnieuw getrokken op Antoine den Heeler, want het briefje was opgesteld in de Vlaamse taal.

      Ik zeg opnieuw, want ik kende de roem van Antoine sedert lang.

      Doch deze maal besloot ik af te reizen naar Jemeppe-sur-Meuse. Ik kwam daar aan om ongeveer halftien - juist om tien uur begint het ceremonieel. Onnodig de weg te vragen: reeds bij ‘t verlaten van de trein vormt zich werktuiglijk een hele stoet bedevaarders, zieken en gebrekkigen van allerlei soort en kunne, begeleid door gezonden, wandelen de zwarte straat op

      En, evenals overal waar bedevaarten voorbijtrekken, is de weg omzoomd door bedelaars, oude en jonge, blinde, manke, verminkte, ongeneesbare. Het schouwspel van deze lieden doet me twijfelen aan de kracht van de wonderdoener: de lieden komen van heel verre om genezing, en hier dicht bij hem zijn er zovele zieken, lammen, kreupelen... hoe wil hij die rond zich zien? Waarom geneest hij ze niet al ware ‘t maar als reclame?

      Doch de wonderdoener is barmhartig, hij ontneemt niemand zijn brood. Ziek of gebrekkelijk zijn is de stiel van deze lieden, hun broodwinning, het brengt hun op om te leven, ze hebben er geen belang bij te genezen, integendeel. En bovendien kunnen ze het gemoed der bedevaartgangers vermilderen, hen in de gelegenheid stellen een liefdedaad te plegen, iets dat de verdiensten altijd verhoogt, ook draagt hun aantal ertoe bij om de roem van de wonderdoener te verhogen en het geloof in hem te versterken; immers, ze wijzen op het feit dat zij kunnen leven door de mildheid alleen der dagelijkse bedevaartgangers, want de grillig, hoekige en hobbelige weg was met deze laatsten bezaaid!

     Stom en tragisch in hun ellende sleepten ze voort hun zieken en hun kinderen en soms ook nog zichzelf, uitgeput door de vermoeienis van een lange reis.

      Aan de hoek van een straat een nieuw huis en daaraan gebouwd een groter gebouw. Daar zie ik de mensen binnentrekken, ik kijk wat verbaasd: een tempel, de tempel van les Vignerons du Seigneur.

      Ik treed binnen, voel mij onthutst, ja, dat is het echte woord - en die onthutsing heb ik nog niet van mij kunnen krijgen; dat ontstaan van een nieuwe godsdienst lijkt ons, twintigste-eeuwers, zo vreemd, onthutsend... de zekerheid van die mensen dat ze het rechte pad gevonden hebben dwingt ons, twijfelaars, enige bewondering af, maar meer nog verbazing; wij hebben immers niet het geloof, we kunnen niet begrijpen, de grondvesten van dit gebouw ook schijnen ons zo wankelbaar...

      Ik heb mij neergezet in de tempel en kijk rond. De tempel is naakt, geen beelden noch gelijkenissen. In de grond van de zaal is de wand zwart en daar staat in witte letters de grondregel neergeschreven van de nieuwe godsdienst: Révélation de l’auréole de la conscience.

      Un seul remède peut guérir l’humanité: la Foi; c’est de la Foi que naît l’amour, l’amour qui nous montre dans nos ennemis Dieu lui-même...

      Vóór dit bord staat een verhoog en vóór dit verhoog een tweede, lager, als een bidstoel; de naakte wanden zijn met een galerij omgeven. Alles is nieuw, het gebouw wordt verwarmd door middel van stoom, verlicht met elektrische gloeilampen, zeer modern.

      Rondom mij een bont gewemel dat steeds aangroeit, de tempel vult zich. Vóór en achter mij Flaminds, zij mengelen er Leuvens, Tongerens enz. dooreen. Nevens mij een juffrouw die reeds uit Frankrijk komt en mij de wonderen verhaalt van de Guérisseur. Ze wees op haar eigen moeder, door alle geneesheren verlaten, die nu reeds in staat is zelf de bedevaart te doen na jarenlang te bed te hebben gelegen. Achteraan stond een vrouw genezen die sedert jaren met krukken liep; die genezingen waren niet te tellen.

      Rondom mij zuchtte men vol hoop en suste de wegkwijnende, geelzuchtige kinderen die jammerlijk huilden, halve doden rechtten zich een ogenblik en volgden met hoop in de blikken een soort suisse die gestadig rondwandelde.

      Tussen de ruggen door van uitgemergelde of uitgekinderde vrouwen zag ik hoe de tempel zich vulde met een zeer verscheiden menigte: officieren in dienstkledij, spoorwegmannen van allerlei graad, dames uit de hoge wereld en toeristen die ik, vóór mijn vertrek, in Brussel gezien had.

      Doch daar treedt uit een poortje, in de linkerwand aangebracht, een man gekleed als een Engelse pastoor, doch met grote neervallende knevels. Dit is Antoine le Père niet, verzekert me de juffrouw, nevens mij. Antoine draagt lang haar en volle baard, evenals Christus. Hij eet nooit vlees, eieren, melk, noch iets wat van dieren voortkomt, hij is volledig vegetariër en leeft opgesloten in eenzaamheid.

      De man heeft zich neergezet achter een soort bidstoel en laat de blikken dolen over de menigte. Hij spreekt de mensen aan: mes frères, slaat enige bladen geel papier om en leest luide, de aanstaande komst aankondigend van Notre Père die op het verhoog zou verschijnen een korte wijle, om tien ure. Hij vervult de rol van Johannes de Doper. De vader, zegt hij nog, komt er een ogenblik zich afzonderen en allen die iets te vragen hebben bekomen voldoening, innerlijk moet men de vraag stellen.

      Van tijd tot tijd herhaalt hij dit, allen zullen voldoening bekomen. Hij voegt erbij dat de Guérisseur niet meer afzonderlijk ontvangt; een dame vervangt hem, wie in hem vertrouwt bekomt evengoed voldoening door deze vrouw.

      Een paar vrouwen in ‘t zwart gekleed, bijzondere kledij, wandelen tussen de lieden en maken kond dat de Révélation du Guérisseur te bekomen is nevens de tempel.

      Doch daar is het uur: de deur gaat open, Antoine komt binnen, iedereen staat recht. Hij stapt met veerkrachtige tred naar het verhoog. Een dichte haartooi, peper en zout, daalt hem over de schouders, zijn gezicht is dicht met baard bewassen, hij heeft het uitzicht van een aartsvader, zoals die op oude prenten staan afgebeeld.

      Midden op het verhoog blijft hij rechtstaan, richt zijn blikken star in de hoogte. Na een tijdje strekt hij de hand uit over ‘t midden van de zaal, vervolgens links, daarna rechts, zeer traag en met statig gebaar.

      Daarop trekt hij weg.

      ‘Broeders,’ zegt de voorloper, ‘gij hebt allen voldoening bekomen!’

      Hiervan schijnen er velen niet overtuigd, ze scharen zich links, tegen een deur waarachter de dame zit die optreedt in ‘Zijn’ naam. Een van de priesteressen komt deze mensen verzekeren dat zij bij dit bezoek geen voordeel kunnen halen, dat het slechts voor dezen is die te laat komen. Al de aanwezigen hebben voldoening bekomen, daar valt niet over te praten, blijkt dit niet onmiddellijk dan zal het blijken binnen een uur, een dag, maar toch zal het blijken.

      Die arme drommels laten zich niet overtuigen, ik ook niet. Na een beetje wachten word ik binnengeleid. Een klein kamertje, zwart bord op de tegenovergestelde muur, zelfde lering als in de tempel; een lange, grijze, magere vrouw gekleed met het bijzonder kostuum staat er recht.

      Ze vraagt of ik sedert lang de wens koesterde te komen, ‘k geef een vaag antwoord. Ze draait en wringt, als bemerkt ze iets in de tegenovergestelde hoek, ik keer me werktuiglijk om, maar zie niemendal. Ik wens te weten, vraag enige inlichtingen over een bijzonder geval. Niets gekort: het brave mens antwoordt maar steeds: ‘Ayez confiance en lui, le Père, appelez-lui en aide partout et toujours, il vous aidera.’

      Onder ‘t spreken schijnt ze gestadig iets te zoeken in die hoek, alsof haar antwoord gedicteerd stond in een voor mij onzichtbaar schrift.

      ‘k Zie dat aandringen nutteloos is en ik neem afscheid van het brave mens – ‘t ziet er mij een heel goede ziel uit - ze reikt me de hand.

      Nevens de tempel koop ik het zwarte boek, gedrukt met heel grote letters; Culte Antoiniste, is de titel, révélation par Antoine le Guérisseur.

      Ik sla het boek open en zie dat Antoine God aanroept, zijn volgelingen echter zeggen: ‘Appelez lui, le Père, le Guérisseur.’ ‘Alzo,’ dacht ik, ‘ontstaan de afwijkingen...’

   

  Uit De Week, 5 november 1910, p. 1-2.

   

  Traduction :

      LES gens ne savent pas ce qui se passe dans leur pays, ils connaissent la procession dansante d'Echternach, mais ils ne connaissent pas la procession de Jumet – les deux ne sont pas les mêmes et il faut pouvoir se lever tôt et être un bon piéton pour atteindre le lieu appelé la terre à danse, situé entre Viesville et Gosselies, à une heure déterminée. Pourtant, la procession de Jumet, qui fait un tour de plusieurs heures (Jumet-Roux-Courcelles-Viesville-Gosselies-Jumet), est assez curieuse, bien qu'elle ne soit pas dansée sur tout son passage, mais seulement sur la terre à danse, ce carré de terrain.
      De la même façon, on connaît ici les Saints et les Christs d'Angleterre et d'Amérique, mais notre Saint, Antoine le Guérisseur, en flamand Antoine den Heeler, n'a pas encore eu l'honneur, je crois, de voir son nom mentionné dans aucun magazine du pays.
      Cependant, il n'a pas besoin de la presse quotidienne pour répandre l'appel de sa gloire ; la rumeur des miracles qu'il accomplit inonde le pays et aussi de petites notes traitant brièvement d'Antoine et de sa religion.
      Récemment, l'une de ces notes est parvenue dans mon village éloigné et mon attention a de nouveau été attirée sur Antoine le Guérisseur, parce que la note était écrite en langue flamande.
      Je dis de nouveau, parce que je connaissais la renommée d'Antoine depuis longtemps.

      Et cette fois, j'ai décidé de me rendre à Jemeppe-sur-Meuse. J'y suis arrivé vers dix heures et demie – la cérémonie commence à dix heures du soir. Inutile de demander le chemin : déjà à la sortie du train, tout un cortège de pèlerins, malades et infirmes de toutes sortes et de tous sexes, accompagnés de personnes en bonne santé, se forment sur la rue noire.
      Et, comme partout où passent les pèlerinages, le chemin est bordé de mendiants, vieux et jeunes, aveugles, boiteux, mutilés, incurables. Le spectacle de ces gens me fait douter de la puissance du faiseur de miracles : les gens viennent de loin pour guérir, et ici près de lui il y a tant de malades, de boiteux, de paralysés.... Comment ne peut-il les voir autour de lui ? Pourquoi ne les guérit-il pas en gage de publicité ?
      Mais le faiseur de miracles est miséricordieux, il ne prend le pain de personne. Être malade ou déficient, c'est le style de vie de ces gens, c'est leur gagne-pain, c'est leur donner vie, ils n'ont aucun intérêt à guérir, bien au contraire. Et en outre, ils peuvent réduire l'humeur des pèlerins, leur donner l'occasion de leur donner l’occasion de commettre un acte d'amour, ce qui augmente toujours leurs mérites, et aussi aider à augmenter la gloire du faiseur de miracles et à renforcer la foi en lui ; après tout, ils soulignent le fait qu'ils ne peuvent vivre que de la bonté des pèlerins quotidiens, car la route capricieuse, anguleuse et cahoteuse en était toute parsemée !
     Stupides et tragiques dans leur misère, ils ont traîné leurs malades et leurs enfants et parfois même eux-mêmes, épuisés par la fatigue d'un long voyage.
      Au coin d'une rue, une maison neuve et un bâtiment plus grand ont été construits. Là, je vois les gens entrer, j'ai l'air un peu surpris : un temple, le temple des Vignerons du Seigneur.
      J'entre, je me sens déconcerté, oui, c'est le vrai mot – et je n'ai pas encore réussi à me détacher de cette confusion ; cette création d'une nouvelle religion nous semble, au XXe siècle, si étrange, déconcertante... La certitude de ces gens qu'ils ont trouvé le bon chemin nous oblige, sceptiques, à un peu d'admiration, mais encore plus d'étonnement ; car nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas comprendre, les fondations de cet édifice nous semblent aussi si instables....
      Je me suis placé dans le temple et j'ai regardé autour de moi. Le temple est nu, sans images ni ressemblances avec aucun autre. Au niveau du sol de la pièce, le mur est noir et de là, en lettres blanches, la règle de base de la nouvelle religion est écrite : Révélation de l’auréole de la conscience.
      Un seul remède peut guérir l’humanité : la Foi ; c’est de la Foi que naît l’amour, l’amour qui nous montre dans nos ennemis Dieu lui-même...
      Devant cette plaque, il y a une tribune et devant elle une deuxième, plus basse, comme une chaire de prière ; les murs nus sont entourés d'une galerie. Tout est neuf, le bâtiment est chauffé à la vapeur, éclairé par des ampoules électriques, très moderne.
      Tout autour de moi, un essaim coloré qui grandit tout le temps, le temple se remplit tout seul. Avant et derrière moi des Flamands, s’attroupent des gens de Louvain, de Tongres, etc. A côté de moi, une enseignante qui vient même de France et me raconte les miracles du Guérisseur. Elle a montré du doigt sa propre mère, abandonnée par tous les médecins, qui est déjà capable de faire le pèlerinage elle-même après avoir été alitée pendant des années. À l'arrière, se tenait une femme qui marchait avec des béquilles depuis des années.
      Autour de moi, ils soupiraient d'espoir, et les enfants languissants, au teint jaunis, qui pleuraient misérablement, à moitié morts se redressèrent un instant, et avec de l'espoir dans les yeux, ils suivaient une sorte de garde suisse qui marchait sans cesse.
      Entre les dos de femmes émaciées ou enfantines, j'ai vu comment le temple était rempli d'une foule très diverse : officiers en tenue de service, cheminots de tous grades, dames du haut monde et touristes que j'avais vus à Bruxelles avant mon départ.
      Mais là, par une petite porte dans le mur gauche, un homme vêtu en curé anglais, mais avec une grosse moustache tombante. Ce n'est pas Antoine le Père, m'assure la dame, à côté de moi. Antoine a les cheveux longs et la barbe pleine, comme le Christ. Il ne mange jamais de viande, d'œufs, de lait, ni rien provenant d'animaux, il est complètement végétarien et vit confiné dans la solitude.
      L'homme s'est placé derrière une sorte de chaire de prière et passe en revue du regard la foule. Il s'adresse aux gens : mes frères, retourne quelques feuilles de papier jaunes et lit à haute voix, annonçant la venue de Notre Père qui apparaîtra sur l'estrade un peu plus tard, à dix heures. Il remplit le rôle de Jean-Baptiste. Le père, dit-il, vient un moment pour se recueillir, et tous ceux qui ont quelque chose à demander obtiennent satisfaction, il faut se poser la question en soi.
      De temps en temps, il le répète, tout le monde sera satisfait. Il ajouta que le Guérisseur ne recevait plus séparément ; une dame le remplaçait, et quiconque lui faisait confiance obtenait aussi satisfaction de cette femme.
      Quelques femmes, vêtues de noir, vêtues de vêtements spéciaux, marchent parmi les gens et annoncent que la Révélation du Guérisseur est disponible à côté du temple.
      Enfin c’est l'heure : la porte s'ouvre, Antoine apparaît, tout le monde se lève. Il avance à un rythme soutenu jusqu'à la tribune. Des cheveux denses, poivre et sel, tombent sur ses épaules, son visage est couvert par une barbe, il a l'apparence d'un patriarche, comme le montrent les anciennes gravures.
      Au milieu de la tribune, il s'arrête, il dirige son regard vers le haut. Au bout d'un moment, il étend la main au milieu de la pièce, puis à gauche, puis à droite, très lentement et d'un geste majestueux.
      Puis il disparaît.
      ‘Frères’, dit le premier, ‘vous avez tous obtenu satisfaction !’
      Beaucoup n'en semblent pas convaincus, ils se rassemblent à gauche, contre une porte derrière laquelle se trouve la dame qui agit en ‘Son’ nom. Une des prêtresses est venue assurer à ces personnes qu'elles ne pouvaient pas profiter de cette visite, c'est seulement pour les retardataires. Toutes les personnes présentes ont eu satisfaction, inutile d'en dire plus, si cela ne se voit pas immédiatement, alors cela se passera dans une heure, un jour, mais ce sera toujours le cas.
      Ces pauvres bougres ne sont pas convaincus, et moi non plus. Après un peu d'attente, je suis appelé. Une petite pièce, un tableau noir sur le mur opposé, le même enseignement que dans le temple ; une femme longue, grise, maigre, vêtue du costume spécial se tient droite.
      Elle me demande si cela fait longtemps que je voulais venir, je donne une réponse vague. Elle se retourne et se tortille, comme si elle remarquait quelque chose dans le coin opposé, je me retourne mécaniquement, mais je ne vois aucune rien du tout. J'aimerais savoir, demander des informations sur un cas particulier. Peine perdu : cette brave personne répond mais toujours : ‘Ayez confiance en lui, le Père, appelez-lui en aide partout et toujours, il vous aidera.’
      Tout en parlant, elle semble constamment à la recherche de quelque chose dans ce coin, comme si sa réponse était dictée dans un scénario qui m'est invisible.
      Je vois qu'insister est inutile et je dis au revoir à la brave personne – il me semble que c'est une très bonne âme – elle me tend la main.
      A côté du temple, j'achète le livre noir, imprimé en très grandes lettres ; Culte Antoiniste, est le titre, révélation par Antoine le Guérisseur.
      J'ouvre le livre et je vois qu'Antoine fait appel à Dieu, mais ses disciples disent : ‘Appelez lui, le Père, le Guérisseur.’ ‘Et bien, pensai-je, ‘les désaccords commencent...’


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :