• Les dix principes en néerlandais

  Les dix principes en néerlandais

  Tien beginselen in proza
  geopenbaard door
  Antoine den Genezer

  God spreekt:

  Eerste beginsel: Zoo gij mij liefhebt zul gij dat aan niemand onderrichten, omdat gij weet, dat ik alleen woon in het hart van den mensch. Gij kunt niet getuigen, dat er bestaat een allerhoogste goedheid, wanneer gij mij van den naaste afscheidt.

  Tweede beginsel: Geloof niet in hem, die u over mij spreekt met de bedoeling u te bekeeren, wanneer gij elke geloofsleer eerbiedigt, èn hem, die er geen heeft, weet gij, niettegenstaande uwe onwetendheid meer, dan hij u zou kunnen zeggen.

  Derde beginsel: Gij kunt niemand zedelessen geven, het zou bewijzen, dat gij niet goed doet. Want de  zedeleer wordt niet onderwezen door het woord, maar door het voorbeeld en door in niets het kwaad te zien.

  Vierde beginsel: Zeg nooit, dat weldadigheid doet aan hem, die u toeschijnt in ellende te verkeeren. Het zou te kennen geven, dat ik hem veronachtzaam, dat ik niet goed ben, dat ik ben een slecht vader, een gierigaard, die zijn kind laat honger lijden. Wanneer gij jegens uwen naaste als een ware broeder handelt, doet gij enkel weldadigheid aan uzèlf, dit moet gij weten. Daar niets goed is, oh het is ook voor allen, vervult gij tegenover hem niet meer dan uw plicht.

  Vijfde beginsel: Tracht hèm lief te hebben, die gij zegt ,,uw vijand'' te zijn. Het is alleen om u uzèlf te leeren kennen, dat ik hem op uw weg plaats. Maar zie het kwaad eerder in uzèlf dan n hem, hij zal u het voorname geneesmiddel zijn.

  Zesde beginsel: Wanneer gij de oorzaak wilt weten van uw lijden, dat gij altijd met reden ondergaat, zult gij die vinden in de onverdraagzaamheid van het verstand met het geweten, die de punten van verschil daar leed ondergaan, dat niet zij om u te doen verstaan, dat het verstand tegenover het geweten staat. Hiervan moet gij niet onwetend zijn.

  Zevende beginsel: Tracht er u van te doordringen, want ook het kleinste verdriet is te wijten aan uw verstand, dat altijd meer wil bezitten. Het richt voor zichzelf een voetstuk van goedertierenheid op en wil dat alles aan zich onderworpen zij.

  Achtste beginsel: Laat u niet door uw verstand overheerschen, dat slechts zoekt zich steeds hooger te verheffen. Het treedt het geweten met voeten, volhoudende, dat uit de stof de deugden voortkomen, terwijl die slechts ellende brengt aan de zielen, die gij ,,verlatenen'' noemt, die alleen geleefd hebben ter bevrediging van hun verstand, dat hen op een dwaalweg bracht.

  Negende beginsel: Al wat u dienstig is voor het heden als ook voor de toekomst, zal u in overvloed gegeven worden, indien gij aan niets twijfelt. Bouw uzelf op, gij zult u het verleden herinneren, gij zult u te binnen brengen dat u gezegd is: ,,Klopt, ik zal u opendoen. Ik ben in het "ken uzelven"''.

  Tiende beginsel: Denk niet altijd, dat gij een weldaad doet als gij een broeder hulp betoont, het zou kunnen zijn, dat gij het tegendeel doet, en zijn vooruitgang tegenhoudt. Weet, dat een groote beproeving uw loon zal zijn als gij hem vernedert, en hem eerbied wilt inboezemen. Steun nooit op uwe geloofsovertuiging, wanneer gij wilt handelen, want zij kan u op een dwaalspoor brengen, maar luister altijd naar uw geweten dat u wil leiden; dat kan u niet bedriegen.

  Antoinistische leer, Openbaring door Antoine den Weldoener, vertaald door Cato Waller geb. van Marken.


  Tags Tags : ,
 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :