• Dix principes en néerlandais (2e version)

  Openbaring de Tien Principien
  van God door de Vader

  GOD SPREEKT :

  Eerste Princiep :
  Als gij mij hebt
  Zult gij het aan niemand onderwijzen
  daar gij weet dat slechts woon
  in de boezem van de mens.
  Gij kunt niet getuigen dat er
  een hoogste goedheid bestaat
  terwijl gij mij van de naaste afzondert.

  Tweede Princiep :
  Geloof niet in hem, die u over mij spreekt,
  in de bedoeling u te bekeren,
  wanneer gij elk geloof eerbiedigt
  en zelfs diegene die er geen heeft,
  gij weet, ondanks uwe onwetendheid,
  meer dat hij u zon kunnen zeggen.

  Derde Princiep :
  Gij moogt aan iemand zedelessen geven
  dat zou bewijzen
  dat gij niet goed doet,
  want het onderwijst zich niet door het woord,
  maar door het voorbeeld
  en door in niets het kwaad te zien.

  Vierde Princiep :
  Zeg nooit dat gij liefdadigheid doet
  aan niemand die u in ellende schijnt,
  dat zou te verstaan geven
  dat ik achteloos, dat ik niet goed ben,
  dat ik een slechte vader ben,
  een gieregaard,
  die zijn nakomeling laat honger lijden
  als gij uw medemens behandelt
  als een ware broeder
  doet gij slechts liefdadigheid aan u zelf,
  dat moet gij weten,
  daar niets goed is zonder de wederzijdse verbintenis,
  doet gij jegens hem niet anders
  dan uw plicht vervullen.

  Vijfde Princiep :
  Doet uw best hem lief te hebben die gij denkt
  "uw wijand te zijn"
  het is alleen om u, u zelf te leren kennen
  dat ik hem op uw weg plaats.
  Maar zie he kwaad veeleer in u dan in hem :
  het zal er het onovertreffelijk geneesmiddel voor zijn.

  Zesde Princiep :
  Wanneer gij de oorzaak zult willen kennen
  van uw lijden,
  dat gij steeds met reden verduurt,
  zult gij ze vinden in de onverenigbaarheid van
  het verstant met het geweten,
  want deze zijn de grondslag der termen van verkelijking.
  Gij kunt niet het minste leed gevoelen
  of het is om u te doen opmerken
  dat het verstand tegenover het geweten staat,
  dat moet u niet onbekend wezen.

  Zevende Princiep :
  Tracht u in te prenten
  dat het minste leed voortkomt uit uw
  verstand dat steeds meer will bezitten ;
  het maakt zich een voetstuk van de zachtmoedigheid,
  en wilt dat alles haar ondergeschikt zij.

  Achtste Princiep :
  Laat u niet overmeesteren door uw verstand
  dat maar altijd zoekt zish meer en meer
  te verheffen ;
  het trapt het geweten onder de voeten
  volhoudende dat de stof de deugden geeft.
  Terwijl zij slechts de ellende bevat
  der zielen die gij noemt
  "verlatenen",
  dezen hebben enkel gehandeld om te behagen
  aan hun verstand dat hen heeft misleid.

  Negende Princiep :
  Al wat u nuttig is, voor het tegenwoordige
  zoals voor de toekomst,
  zal, indien gij aan niets twijfelt,
  u in overmaat gegeven worden.
  Ontwikkelt u, gij zult u het verleden herinneren
  gij zult de gedachtenis hebben
  van wat u gezegt is geweest : "klopt, ik zal u openen,
  ik ben in het ken-u-zelf".

  Tiende Princiep :
  Denk niet altijd iets goed te doen
  wanneer gij aan een broeder bijstand verleent;
  gij zoudt het verkeerde kunnen doen,
  zijn vooruitgang belemmeren.
  Weet, dat een grote beproeving
  uw loon zal zijn,
  zo gij hem vernedert en hem tot eerbied dwingt
  wanneer gij wilt handelen,
  steunt dan nooit op uw geloofsleer
  want het zou u kunnen misleiden;
  grondt u enkel op uw geweten
  dat u leiden moet, het kan zich niet bedriegen.

  Traduction issue de Antoinisme Eredienst Vertaald door Zuster Vandenrhijn.

   


  votre commentaire
 • Rivelazione dei Dieci Principi
  di Dio del Padre

  DIO PARLA :

  Primo Principio :
  Se mi amate,
  Non l'insegnerete a nessuno,
  Poiché voi sapete che risiedo
  Soltanto nel seno dell'uomo
  Non potete testimoniare che esiste
  Una suprema bontà
  Quando dal prossimo voi m'isolate.

  Secondo Principio :
  Non credete in colui che vi parla di me
  La cui intenzione sarebbe di convertirvi
  Se rispettate ogni fede
  E quello che non ne ha
  Voi sapete, malgrado la vostra ignoranza
  Più di quello che potrebbe dirvi.

  Terzo Principio :
  Voi non potete fare la morale a nessuno
  Cio sarebbe dar prova
  Che non fate bene
  Perchè lei non si insegna con la parola
  Ma con l'esempio
  E non vedere il male in niente.

  Quarto Principio :
  Non dite mai che fate la carità
  A qualcuno che vi sembra essere nella miseria
  Sarebbe fare sentire
  Che sono senza riguardo, che non sono buono
  Che sono un cattivo padre
  Un pigro
  Che lascia avere fame al suo rampollo.
  Se agite verso i propri simili
  Come un vero fratello,
  Fate la carità a voi stessi
  Dovete saperlo
  Giacché niente è bene se non è solidale
  Non fate verso di lui
  Che compiere il vostro dovere.

  Quinto Principio :
  Sforzatevi di amare quello che credete essere
  "Vostro nemico"
  E soltanto per impararvi a conscere voi stessi
  Che lo metto sul vostro cammino
  La vedete il male piuttosto in voi che in lui
  Lui ne sarà il rimedio sovrano.

  Sesto Principio :
  Quando vorrete conscere la causa
  Delle vostre sofferenze
  Che soppartate sempre con ragione
  La troverete nell' incompatibilità dell'
  Intelligenza con la coscienza.

  Settimo Principio :
  Fate in mado impregnarvi
  Che la minima sofferenza è dovuta alla vostra
  Intelligenza che vuole sempre di più
  Si fa il piedistallo della clemenza
  Volendo che tutto le sia subordinato.

  Ottavo Principio :
  Non lasciatevi padroneggiare dalla vostra intelligenza
  che cerca soltanto ad elevarsi sempre
  Di più in più ;
  Lei pesta ai piedi la coscienza
  Sostenendo che è la materia che dà
  La virtù
  Mentre lei non rinchinde che la miseria
  Delle anime che voi chiamate
  "Abbandonate"
  Che hanno solamente agito per piacere
  Alle loro intelligenza che le ha smarrite.

  Nono Principio :
  Tutto quello che vi è utile per il presente
  Come per il futuro
  Se non ne dubitate per niente
  Vi sarà dato per di più :
  Coltivate voi stessi, vi recorderete il passato
  Avrete il ricordo
  Che vi è stato dello : "Bussate, vi aspiro ;
  Sono nel conosciti".

  Decimo Principio :
  Non pensate fare sempre bene
  Quando a un fratello portate assistenza
  Potreste fare il contrario,
  Ostacolare il suo progresso,
  Sappiate che una grande prova
  Sarè la vostra ricompensa
  Se l'umiliate nell' imporli il rispetto
  Quando vorrete agire,
  Non appaggiatevi mai sulla credenza
  Perchè lei protebbe disperdervi
  Rimettetevi soltanto alla vostra soscienza
  Che deve dirigervi, lei non puo sbagliarsi.


  votre commentaire
 •     Life is eternal, it is everywhere. The fluids also exist infinitely and eternally.
      We bathe in life and in the fluids like a fish in water.
      The fluids follow one another and are more and more ethereal; they are distinguished by love. Wherever love exists, there is life, because without life love has no raison d'être.
      If suffices that two fluids be in contact by a certain degree of solar warmth in order that their two seeds of life be disposed to enter into contact.
      It is that that life creates an individuality and becomes active.

  traduction issue de
  René Guénon, The Spiritist Fallacy
  source : Google Books


  votre commentaire
 •     I am going to tell you how you must understand the divine laws and how they can act upon us.
      You know that it is recognized that life is everywhere; if a void existed, nothingness would also have its raison d'être.
      Something I can also affirm is that love exists everywhere; and just as there is love, there is also intelligence and conscience. Intelligence and conscience, united, constitute a unity, the great mystery - God.
      In order to make you understand what the laws are, I must return to what I have already said concerning fluids: as many exist as there are thoughts. We have the faculty to manage them and to establish laws for them by means of thought, according to our desire to act. Those which we impose on our fellows, are likewise imposed on us. Such are the laws of the interior, ordinarily called the laws of God.
      As te exterior laws, called laws of nature, ther are the instinct of live which manifests itself in matter, clothing itself in all nuances, taking numerous and incalculable forms according to the nature of the seed of the ambient fluids.
      This is the way of everything; everything has its instinct; even the stars which hover in infinite space are directed by the contact of fluids and instindtively follow their orbit.
      If God had established laws for going to Him, they would be an obstacle to our free will; whether they were relative or absolute, they would be obligatory, for we could not dispense with them in order to attain our end. But God leaves to each person the faculty of establishing his laws according to necessity; this is yet another proof of His love.
      Every law must be based on conscience. Do not say 'laws of God', therefore, but rather 'laws of conscience'.
      This revelation comes from the very principles of love, from that love which overflows from every direction, which is found at the centers of the stars as well as in the depths of the oceans, from that love the perfume of which is manifested everywhere, wich nourishes all the kingdoms of nature and which maintains equilibrium and harmony throughout the universe.

  traduction issue de
  René Guénon, The Spiritist Fallacy
  source : Google Books


  votre commentaire
 • Die AURA des GEWISSENS

  Ein einziges Mittel kann die Menschheit heilen: DIE GLÄUBIGKEIT.
  Aus der Gläubigkeit kommt die Liebe. Die Liebe, die uns in unseren Feinden Gott selbst zeigt.
  Wenn wir unsere Feinde nicht lieben, lieben wir Gott nicht.
  Denn es ist die Liebe die wir für unsere Feinde haben, die uns würdig macht ihm zu dienen.
  Es ist die einzige Liebe, die uns wirklich lieben lässt.
  Denn sie ist rein und voll Wahrheit.


  votre commentaire
 •  Oração

  Um só remédio pode curar a humanidade.
  A Fé. A fé que nasce do amor.
  O amor que nos mostra no nosso inimigo o próprio Deus.
  Não amar aos nossos inimigos é não amar a Deus.
  Porque é o único amor que nos torna dignos de servi-lo.
  Porque é puro e de verdade.

  source : http://antoinismo.blogspot.com/2010/01/oracao.html


  votre commentaire
 • REVELAÇÃO DOS DEZ PRINCÍPIOS DE DEUS PELO PAI

  FALA DEUS:

  Primeiro Princípio:
  Se me amais,
  Não o ensinareis a ninguém,
  Pois sabeis que não resido
  Senão no seio do homem.
  Não podeis testemunhar que existe
  Uma suprema bondade
  Se do próximo me isolais.

  Segundo Princípio:
  Não creias naquele que vos fale de mim
  E cuja intenção seria de vos converter.
  Se respeitais toda crença,
  E aquele que não a tem,
  Sabeis, apesar da vossa ignorância,
  Mais do que ele vos poderia dizer.

  Terceiro Princípio:
  Não podeis pregar a moral a ninguém,
  Isso seria provar
  Que não procedeis bem,
  Pois não se ensina a moral pela palavra,
  Mas, pelo exemplo.
  E não vendo o mal em nada.

  Quarto Princípio:
  Não digais jamais que fazeis a caridade
  A alguém que vos parece na miséria,
  Isso seria dar a entender
  Que sou descuidado, que não sou bom,
  Que sou um mau pai,
  Um avaro,
  Que deixa o seu rebento ter fome.
  Se agis para com vosso semelhante
  Como um verdadeiro irmão,
  Não fazei a caridade senão a vós mesmos,
  Deveis sabe-lo
  Pois, nada está bem se não é solidário
  Não fazeis para com ele
  Mais do que cumprir o vosso dever.

  Quinto Princípio:
  Esforçai-vos por amar aquele que credes ser
  Vosso inimigo;
  Não é senão para que aprendais a conhecer-vos
  Que eu o coloco no vosso caminho,
  Mas, vede o mal antes em vós que nele:
  Disso ele será o remédio soberano.

  Sexto Princípio:
  Quando quiserdes conhecer as causas
  Dos vossos sofrimentos,
  Que suportais sempre com razão,
  Vós a encontrareis na incompatibilidade
  Da inteligência com a consciência,
  Porque elas são à base dos termos de comparação.
  Não podeis experimentar o menor sofrimento
  Que nos seja para vos fazer notar
  Que a inteligência é oposta à consciência,
  Eis o que é preciso não ignorar.

  Sétimo Princípio:
  Esforçai-vos por vos compenetrar
  De que o menor sofrimento é devido à vossa
  Inteligência que quer sempre possuir mais;
  Ela se faz um pedestal da clemência,
  Querendo que tudo lhe seja subordinado.

  Oitavo Princípio:
  Não vos deixeis dominar pela vossa inteligência
  Que não procura senão elevar-seCada vez mais;
  Ela calca aos pés a consciência,
  Sustentando que é a matéria que dá
  As virtudes,
  Enquanto que ela não encerra senão a miséria
  Das almas que dizeisAbandonadas,
  Que agiram somente para agradar
  À própria inteligência
  Que as extraviou.

  Nono Princípio:
  Tudo que vos é útil, para o presente
  Como para o futuro,
  Se não duvidais de nada,
  Vos será dado por acréscimo.
  Cultivai-vos, lembrar-vos-eis do passado;
  Tereis a recordação
  Do que vos foi dito:
  Batei, eu vos abrirei;
  Eu estou no próprio conhecimento de vós mesmo.

  Décimo Princípio:
  Não penseis que fazeis sempre um bem
  Quando a um irmão levais assistência;
  Podereis fazer o contrário,
  Entravar o seu progresso.
  Sabeis que uma grande provação
  Será a vossa recompensa,
  Se o humilhais, impondo-lhe o respeito.
  Quando quiserdes agir,
  Não vos apoieis jamais na crença
  Porque ela vos poderia extraviar;
  Reportai-vos somente à vossa consciência,
  Que vos deve dirigir, ela não pode enganar-se.

  source : http://antoinismo.blogspot.com/


  votre commentaire
 • «Diez fragmentos en prosa de la enseñanza revelada por Antoine el Curandero»


  Dios habla:
  — Primer principio:
  Si me amáis,
  no lo enseñaréis a nadie,
  puesto que sabéis que yo no resido
  más que en el seno del hombre.
  Vosotros no podéis testimoniar que existe
  una suprema bondad
  mientras que me aisláis del prójimo.

  — Segundo principio:
  No creáis en el que os habla de mí,
  cuya intención sería convertiros.
  Si respetáis toda creencia
  y al que no tiene ninguna,
  sabéis, a pesar de vuestra ignorancia,
  más de lo que podría deciros.

  — Tercer principio:
  Vosotros no podéis hacer moral a nadie,
  sería probar
  que no hacéis bien,
  porque ella no se enseña por la palabra,
  sino por el ejemplo,
  y no ver el mal en nada.

  — Cuarto principio:
  No digáis jamás que hacéis caridad
  a alguien que os parece en la miseria,
  sería hacer entender
  que yo carezco de miras, que no soy bueno,
  que soy un mal padre,
  un avaro, que deja tener hambre a su retoño.
  Si actuáis hacia vuestro semejante
  como un verdadero hermano,
  no hacéis caridad más que a vosotros mismos, debéis saberlo.
  Puesto que nada está bien si no es solidario,
  no habéis hecho hacia él
  más que desempeñar vuestro deber.

  — Quinto principio:
  Tratad siempre de amar al que decís
  «vuestro enemigo»:
  es para enseñaros a conoceros
  que yo le coloco en vuestro camino.
  Pero ved el mal más bien en vosotros que en él:
  será su remedio soberano.

  — Sexto principio:
  Cuando queráis conocer la causa
  de vuestros sufrimientos,
  que padecéis siempre con razón,
  la encontraréis en la incompatibilidad de
  la inteligencia con la conciencia,
  que establece entre ellas los términos de comparación.
  Vosotros no podéis sentir el menor sufrimiento
  que no sea para haceros observar
  que la inteligencia es opuesta a la conciencia;
  es lo que es menester no ignorar.

  — Séptimo principio:
  Tratad de convenceros,
  ya que el menor sufrimiento es debido a vuestra 
  inteligencia que quiere siempre poseer más;
  se hace un pedestal de la clemencia,
  al querer que todo le esté subordinado.

  — Octavo principio:
  No os dejéis dominar por vuestra inteligencia
  que no busca más que elevarse siempre
  cada vez más;
  ella pisotea a la conciencia,
  sosteniendo que es la materia la que da las virtudes,
  mientras que ella no encierra más que la miseria
  de las almas que vosotros decís
  «abandonadas», que han actuado sólo para satisfacer
  su inteligencia que les ha extraviado.

  — Noveno principio:
  Todo lo que os es útil, para el presente
  como para el porvenir,
  si no dudáis nada,
  os será dado por añadidura.
  Cultivaos, vosotros os recordaréis el pasado,
  tendréis el recuerdo
  de que se os ha dicho: “Llamad, yo os abriré.
  Yo estoy en el conócete”

  — Décimo principio:
  No penséis hacer siempre un bien
  cuando llevéis asistencia a un hermano;
  podríais hacer lo contrario,
  poner trabas a su progreso.
  Sabed que una gran prueba
  será vuestra recompensa,
  si le humilláis y le imponéis el respeto.
  Cuando queráis actuar,
  no os apoyéis jamás sobre vuestra creencia,
  porque ella puede extraviaros también;
  basaos siempre sobre la conciencia
  que quiere dirigiros, ella no puede engañaros».


  votre commentaire
 • Les dix principes en allemand

  OFFENBARUNG DER ZEHN PRINZIPIEN GOTTES DURCH DEN VATER.

  GOTT SPRICHT:

  Erstes Prinzip
  Wenn ihr mich liebet
  So werdet ihr Niemanden darüber belehren,
  Weil ihr wisset, dass ich
  Nur im Menscheninnersten wohne.
  Ihr könnet nicht bezeugen,
  Dass es eine allerhöchste Güte gibt,
  Wenn ihr mich von euerm Nächsten absondert.

  Zweites Prinzip
  Vertrauet nicht auf den, der euch von mir spricht,
  Dessen Absicht es wäre, euch zu bekehren;
  Wenn ihr jeden Glauben achtet
  Und auch Denjenigen, der keinen Glauben hat,
  So wisset ihr, ungeachtet eurer Unwissenheit,
  Mehr, als er euch sagen könnte.

  Drittes Prinzip
  Ihr sollet Niemandem Moral zureden;
  Dies würde beweisen,
  Dass ihr unrecht tut;
  Weil die Moral sich nicht mit Worten lehrt
  Sondern durch das Beispiel
  Und in Nichts ein Uebel zu sehen.

  Viertes Prinzip
  Saget nie, dass ihr dem Barmherzigkeit, erweiset,
  Der euch im Elend zu sein scheint.
  Dies würde andeuten
  Dass ich unnachsichtig bin, dass ich nicht gut bin,
  Dass ich ein schlechter Vater,
  Ein geiziger bin,
  Der seinen Nachwuchs hungern lässt.
  Wenn ihr gegen euern Mitmenschen
  Wie ein richtiger Bruder handelt,
  So erweiset ihr nur euch selbst Barmherzigkeit,
  Das müsset ihr wissen.
  Weil nichts gut ist, wenn es nicht auch gegenseitig ist,
  Ihm gegenüber
  Erfüllet ihr nur eure Pflicht.

  Fuenftes Prinzip
  Bemühet euch, denjenigen zu lieben, den ihr als
  "Euern Feind" ansehet;
  Nur, damit ihr euch selbst kennen lernet,
  Stelle ich ihn euch auf den Weg.
  Aber sehet das Uebel vielmehr in euch, als in ihm
  Er wird das höchste Heilmittel dagegen sein.

  Sechstes Prinzip
  Wenn ihr die Ursache
  Euer Leiden kennen wollet,
  Die ihr immer mit Recht erduldet,
  So werdet ihr sie in der Unvereinbarkeit
  Des Verstandes mit dem Gewissen finden,
  Denn sie bilden die Grundlage für die Vergleichspunkte.
  Ihr könnet selbst nicht das geringste Leiden empfinden,
  Dass euch nicht zeigen sollte,
  Das der Verstand dem Gewissen entgegensteht.
  Das darf nicht ungewusst bleiben.

  Siebentes Prinzip
  Trachtet darnach, euch davon zu durchdringen;
  Denn auch das geringste Leiden verschuldet euer Verstand,
  Der immer mehr erfassen will;
  Er macht sich aus der Mild eine Höchststellung
  Mit dem Willen, sich alles unterzuordnen.

  Achtes Prinzip
  Lasset euch nicht von euerm Verstand beherrschen,
  Der nur sucht, noch immer
  Höher zu steigen.
  Er tritt das Gewissen mit Füssen,
  Behauptet, dass das Irdische
  Die Tugenden verleiht,
  Während es nur das Elend
  Der Seelen in sich birgt, welche ihr
  "Verlassene" nennet,
  Die nur nach dem Gefallen ihres Verstandes gehandelt haben.
  Welcher irregeführt hat.

  Neuntes Prinzip
  Alles, was euch nützlich ist, für die Gegenwart
  Wie auch für die Zukunft,
  Wird euch, sofern ihr in Nichts zweifelt,
  Als Zugabe verliehen werden.
  Haltet Einkehr in euch, ihr werdet euch der Vergangenheit entsinnen,
  Ihr werdet zu der Erinnerung kommen,
  Dass euch gesagt wurde: "Klopfet an, ich öffne euch
  Ich bin in der Selbsterkenntniss".

  Zehntes Prinzip

  Denket nicht, dass ihr immer etwas Gutes tut,
  Wenn ihr einem Bruder Beistand leistet;
  Ihr könntet das Gegenteil tun,
  Seinen Fortschritt behindern;
  Merket wohl, dass eine schwere Prüfung
  Eure Belohnung sein wird,
  Wenn ihr ihn demütiget, und ihm Achtung gebietet.
  Wenn ihr handeln wollet,
  So stützet euch nie auf eure Meinung,
  Den sie könnte euch irreführen;
  Richtet euch immer nach euerm Gewissen,
  Welches euch leiten will; es kann euch nicht täuschen.

  source : archives de Jemeppe, mise à la disposition par une Soeur, merci à elle.


  votre commentaire
 • L'Auréole de la Conscience en néerlandais

  Aura van het geweten

      Het eenige middel, dat de menschheid genezen kan is : HET GELOOF. Uit het geloof word de liefde geboren : de liefde die ons in onze vijanden God zelf doet zien ; zijne vijanden niet liefhebben is God niet liefhebben. Wanneer wij zoo ver gevorderd zijn, dat wij onze vijanden kunnen liefhebben, worden wij waardig Hem te dienen. Het is de eenige liefde, die ons waarlijk doet liefhebben, omdat zij rein is en waarachtig.

  Antoinistische Leer, Openbaring door Antoine den Weldoener, Vertaald door Cato Waller, gob. van Marken.


  votre commentaire
 • Les dix principes en néerlandais

  Tien beginselen in proza
  geopenbaard door
  Antoine den Genezer

  God spreekt:

  Eerste beginsel: Zoo gij mij liefhebt zul gij dat aan niemand onderrichten, omdat gij weet, dat ik alleen woon in het hart van den mensch. Gij kunt niet getuigen, dat er bestaat een allerhoogste goedheid, wanneer gij mij van den naaste afscheidt.

  Tweede beginsel: Geloof niet in hem, die u over mij spreekt met de bedoeling u te bekeeren, wanneer gij elke geloofsleer eerbiedigt, èn hem, die er geen heeft, weet gij, niettegenstaande uwe onwetendheid meer, dan hij u zou kunnen zeggen.

  Derde beginsel: Gij kunt niemand zedelessen geven, het zou bewijzen, dat gij niet goed doet. Want de  zedeleer wordt niet onderwezen door het woord, maar door het voorbeeld en door in niets het kwaad te zien.

  Vierde beginsel: Zeg nooit, dat weldadigheid doet aan hem, die u toeschijnt in ellende te verkeeren. Het zou te kennen geven, dat ik hem veronachtzaam, dat ik niet goed ben, dat ik ben een slecht vader, een gierigaard, die zijn kind laat honger lijden. Wanneer gij jegens uwen naaste als een ware broeder handelt, doet gij enkel weldadigheid aan uzèlf, dit moet gij weten. Daar niets goed is, oh het is ook voor allen, vervult gij tegenover hem niet meer dan uw plicht.

  Vijfde beginsel: Tracht hèm lief te hebben, die gij zegt ,,uw vijand'' te zijn. Het is alleen om u uzèlf te leeren kennen, dat ik hem op uw weg plaats. Maar zie het kwaad eerder in uzèlf dan n hem, hij zal u het voorname geneesmiddel zijn.

  Zesde beginsel: Wanneer gij de oorzaak wilt weten van uw lijden, dat gij altijd met reden ondergaat, zult gij die vinden in de onverdraagzaamheid van het verstand met het geweten, die de punten van verschil daar leed ondergaan, dat niet zij om u te doen verstaan, dat het verstand tegenover het geweten staat. Hiervan moet gij niet onwetend zijn.

  Zevende beginsel: Tracht er u van te doordringen, want ook het kleinste verdriet is te wijten aan uw verstand, dat altijd meer wil bezitten. Het richt voor zichzelf een voetstuk van goedertierenheid op en wil dat alles aan zich onderworpen zij.

  Achtste beginsel: Laat u niet door uw verstand overheerschen, dat slechts zoekt zich steeds hooger te verheffen. Het treedt het geweten met voeten, volhoudende, dat uit de stof de deugden voortkomen, terwijl die slechts ellende brengt aan de zielen, die gij ,,verlatenen'' noemt, die alleen geleefd hebben ter bevrediging van hun verstand, dat hen op een dwaalweg bracht.

  Negende beginsel: Al wat u dienstig is voor het heden als ook voor de toekomst, zal u in overvloed gegeven worden, indien gij aan niets twijfelt. Bouw uzelf op, gij zult u het verleden herinneren, gij zult u te binnen brengen dat u gezegd is: ,,Klopt, ik zal u opendoen. Ik ben in het "ken uzelven"''.

  Tiende beginsel: Denk niet altijd, dat gij een weldaad doet als gij een broeder hulp betoont, het zou kunnen zijn, dat gij het tegendeel doet, en zijn vooruitgang tegenhoudt. Weet, dat een groote beproeving uw loon zal zijn als gij hem vernedert, en hem eerbied wilt inboezemen. Steun nooit op uwe geloofsovertuiging, wanneer gij wilt handelen, want zij kan u op een dwaalspoor brengen, maar luister altijd naar uw geweten dat u wil leiden; dat kan u niet bedriegen.

  Antoinistische leer, Openbaring door Antoine den Weldoener, vertaald door Cato Waller geb. van Marken.


  votre commentaire
 • God speaks:

  - First principle: If you love me - -you will not teach it to anyone - since you know that I reside - only in the breast of man. You cannot testify that there exists - a supreme goodness while you isolate me from your neighbor.

  - Second principle: Do not believe in him who speaks to you of me - whose intention may be to convert you. - If you respect every belief - as well as him who has none - you know, in spite of your ignorance - more than can tell you.

  - Third principle: You cannot teach morality to anyone - that would be proof - that you are not doing good - because morality is not taught by words - but by exemple, and do not see evil in anything.

  - Fourth principle: Never say that you are being charitable - to someone who seems miserable to you - that would be to imply - that I am without consideration, that I am not good - that I am a bad father - a miser - leaving hisoffspring hungry. - If you act toward your fellows - as a true brother - you are charitable only to yourself - this you must know. - Since nothing is good if it is not shared - you have only bestowed on him - the fulfillment of your duty.

  - Fifth principle: Strive always to love him who says - he is 'your enemy' - it is for you to learn to know yourself - that I place him in your path. - But see the evil in yourself rather than in him - this will be the sovereign remedy.

  - Sixth principle: When you seek to know the cause - of your sufferings - which you always rightly undergo - you will find it in the incompatibility of - intelligence and conscience - which establish between themselves terms of comparison. - You cannot feel the least suffering - unless it be make you aware - that intelligence is opposed to conscience - this is what must not be forgotten.

  - Seventh principle: Strive to understand yourself - for even the least suffering is due to your - intelligence which always wants to gain more - it makes of itself a stepping-stone for mercy - intending that everything be subordinate to it.

  - Eighth principle: Do not let your intelligence be your master - which always seeks only to raise itself higher - more and more - it tramples conscience under foot - claiming that it is matter - that gives - the virtues - while it contains only misery - souls which you call -'abandoned' - which have acted only to satisfy - their intelligence which has led them astray.

  - Ninth principle: Everything that is useful for you in the present - as well as for the future - if you do not doubt in any way - will be given to you over and above. - Improve yourselves - you will recall the past - you will rememeber - that it has been said to you: 'Knock, I will open to you - I am in the know-thyself...'

  - Tenth principle: Do not think of always doing good - when a brother comes to you to your aid - you can act to the contrary - hinder his progress. - Know that a great trial - will be yourrecompense - if you humiliate him and compel respect. - When you want to act - never base yourself on your belief - because it can lead you astray - base yourself always on conscience - which wishes to direct you, it cannot deceive you.


  votre commentaire


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique