• Les dix principes en néerlandais

  Tien beginselen in proza
  geopenbaard door
  Antoine den Genezer

  God spreekt:

  Eerste beginsel: Zoo gij mij liefhebt zul gij dat aan niemand onderrichten, omdat gij weet, dat ik alleen woon in het hart van den mensch. Gij kunt niet getuigen, dat er bestaat een allerhoogste goedheid, wanneer gij mij van den naaste afscheidt.

  Tweede beginsel: Geloof niet in hem, die u over mij spreekt met de bedoeling u te bekeeren, wanneer gij elke geloofsleer eerbiedigt, èn hem, die er geen heeft, weet gij, niettegenstaande uwe onwetendheid meer, dan hij u zou kunnen zeggen.

  Derde beginsel: Gij kunt niemand zedelessen geven, het zou bewijzen, dat gij niet goed doet. Want de  zedeleer wordt niet onderwezen door het woord, maar door het voorbeeld en door in niets het kwaad te zien.

  Vierde beginsel: Zeg nooit, dat weldadigheid doet aan hem, die u toeschijnt in ellende te verkeeren. Het zou te kennen geven, dat ik hem veronachtzaam, dat ik niet goed ben, dat ik ben een slecht vader, een gierigaard, die zijn kind laat honger lijden. Wanneer gij jegens uwen naaste als een ware broeder handelt, doet gij enkel weldadigheid aan uzèlf, dit moet gij weten. Daar niets goed is, oh het is ook voor allen, vervult gij tegenover hem niet meer dan uw plicht.

  Vijfde beginsel: Tracht hèm lief te hebben, die gij zegt ,,uw vijand'' te zijn. Het is alleen om u uzèlf te leeren kennen, dat ik hem op uw weg plaats. Maar zie het kwaad eerder in uzèlf dan n hem, hij zal u het voorname geneesmiddel zijn.

  Zesde beginsel: Wanneer gij de oorzaak wilt weten van uw lijden, dat gij altijd met reden ondergaat, zult gij die vinden in de onverdraagzaamheid van het verstand met het geweten, die de punten van verschil daar leed ondergaan, dat niet zij om u te doen verstaan, dat het verstand tegenover het geweten staat. Hiervan moet gij niet onwetend zijn.

  Zevende beginsel: Tracht er u van te doordringen, want ook het kleinste verdriet is te wijten aan uw verstand, dat altijd meer wil bezitten. Het richt voor zichzelf een voetstuk van goedertierenheid op en wil dat alles aan zich onderworpen zij.

  Achtste beginsel: Laat u niet door uw verstand overheerschen, dat slechts zoekt zich steeds hooger te verheffen. Het treedt het geweten met voeten, volhoudende, dat uit de stof de deugden voortkomen, terwijl die slechts ellende brengt aan de zielen, die gij ,,verlatenen'' noemt, die alleen geleefd hebben ter bevrediging van hun verstand, dat hen op een dwaalweg bracht.

  Negende beginsel: Al wat u dienstig is voor het heden als ook voor de toekomst, zal u in overvloed gegeven worden, indien gij aan niets twijfelt. Bouw uzelf op, gij zult u het verleden herinneren, gij zult u te binnen brengen dat u gezegd is: ,,Klopt, ik zal u opendoen. Ik ben in het "ken uzelven"''.

  Tiende beginsel: Denk niet altijd, dat gij een weldaad doet als gij een broeder hulp betoont, het zou kunnen zijn, dat gij het tegendeel doet, en zijn vooruitgang tegenhoudt. Weet, dat een groote beproeving uw loon zal zijn als gij hem vernedert, en hem eerbied wilt inboezemen. Steun nooit op uwe geloofsovertuiging, wanneer gij wilt handelen, want zij kan u op een dwaalspoor brengen, maar luister altijd naar uw geweten dat u wil leiden; dat kan u niet bedriegen.

  Antoinistische leer, Openbaring door Antoine den Weldoener, vertaald door Cato Waller geb. van Marken.


  votre commentaire
 • God speaks:

  - First principle: If you love me - -you will not teach it to anyone - since you know that I reside - only in the breast of man. You cannot testify that there exists - a supreme goodness while you isolate me from your neighbor.

  - Second principle: Do not believe in him who speaks to you of me - whose intention may be to convert you. - If you respect every belief - as well as him who has none - you know, in spite of your ignorance - more than can tell you.

  - Third principle: You cannot teach morality to anyone - that would be proof - that you are not doing good - because morality is not taught by words - but by exemple, and do not see evil in anything.

  - Fourth principle: Never say that you are being charitable - to someone who seems miserable to you - that would be to imply - that I am without consideration, that I am not good - that I am a bad father - a miser - leaving hisoffspring hungry. - If you act toward your fellows - as a true brother - you are charitable only to yourself - this you must know. - Since nothing is good if it is not shared - you have only bestowed on him - the fulfillment of your duty.

  - Fifth principle: Strive always to love him who says - he is 'your enemy' - it is for you to learn to know yourself - that I place him in your path. - But see the evil in yourself rather than in him - this will be the sovereign remedy.

  - Sixth principle: When you seek to know the cause - of your sufferings - which you always rightly undergo - you will find it in the incompatibility of - intelligence and conscience - which establish between themselves terms of comparison. - You cannot feel the least suffering - unless it be make you aware - that intelligence is opposed to conscience - this is what must not be forgotten.

  - Seventh principle: Strive to understand yourself - for even the least suffering is due to your - intelligence which always wants to gain more - it makes of itself a stepping-stone for mercy - intending that everything be subordinate to it.

  - Eighth principle: Do not let your intelligence be your master - which always seeks only to raise itself higher - more and more - it tramples conscience under foot - claiming that it is matter - that gives - the virtues - while it contains only misery - souls which you call -'abandoned' - which have acted only to satisfy - their intelligence which has led them astray.

  - Ninth principle: Everything that is useful for you in the present - as well as for the future - if you do not doubt in any way - will be given to you over and above. - Improve yourselves - you will recall the past - you will rememeber - that it has been said to you: 'Knock, I will open to you - I am in the know-thyself...'

  - Tenth principle: Do not think of always doing good - when a brother comes to you to your aid - you can act to the contrary - hinder his progress. - Know that a great trial - will be yourrecompense - if you humiliate him and compel respect. - When you want to act - never base yourself on your belief - because it can lead you astray - base yourself always on conscience - which wishes to direct you, it cannot deceive you.


  votre commentaire


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique