• Wij genezen alle ziekten (Limburger koerier 20-03-1929)

  Wij genezen alle ziekten (Limburger koerier 20-03-1929)

  UIT ZUID-LIMBURG
  MAASTRICHT.

  „WIJ GENEZEN ALLE ZIEKTEN.”
  Een Waalsche sekte propageert
            haar leer en leven.

  EEN WAARSCHUWING.

  –||– Een onzer stadgenooten heeft Maandag een merkwaardig bezoek gehad. Daar hij niet de eenige zal zijn geweest, en er wellicht anderen zijn die het bezoek nog zullen ontvangen, meenen we goed te doen, hier een en ander van zijn be vindingen mede te deelen.
      Toen hij dan aan de deur geroepen werd, vond hij daar een dame van middelbaren leeftijd van beschaafd uiterlijk en met beschaafde stem, gekleed in een soort zwart uniform als verpleegsters wel plegen te dragen.
      Zij begon direct met te vertellen dat in België een man geleefd had ,,père Antoine”, die alle ziekten genezen kon en deze eigenschap belangeloos aanwendde tot heil van zijn naaste.
      Toen hij stierf, had hij reeds volgelingen gemaakt, die zich Antoinisten noemen. Zij hebben hun hoofdtempel in Jemeppe en een bijtempel in Visé.
      Op de vraag van onzen zegsman, wat eigenlijk haar bedoeling was, zei de dame, dat haar eenig doel was, mededeeling te doen van het bestaan der Antoinisten, wier leer liefde is, liefde voor den evenmensch. Ook zijzelt kon ziekten genezen, maar alleen in den tempel.
      Bij een andere ondervraging zeide de dame, te gelooven in de zielsverhuizing.
      – Bent u dan theosofe ? luidde de vraag.
      – Neen, was het antwoord, alle godsdiensten zijn ons gelijk. U kunt bij ons komen, als u in uw geloof geen hulp vindt. Wij genezen alle ziekten.
      Op de herhaalde vraag, wat haar bedoeling met het bezoek was, luidde het antwoord: – Geen andere, dan u mededeeling te doen van ons bestaan. Ik vraag u niet om steun, noch om feitelijken noch om geldelijken.
     Onze zegsman deelde haar mede, met belangstel. ling te hebben kennis genomen van wat zij zeide en voegde daaraan toe, dat hij in zijn Katholiek Geloof alles vond, wat bij noodig had.
      De dame vroeg tenslotte, of zij hem een hand mocht geven, waarna zij met een handdruk af. scheid namn.
      Het komt ons voor, dat het antwoord van onzen stadgenoot geheel en al juist was. Een overtuigd Katholiek vindt in zijn Godsdienst kracht en moed voor alle wederwaardigheden des levens.
      Het is hem bovendien verboden in te gaan op aanbiedingen als deze weer van de Antoinisten, die – ondanks de ontkenning – een theosofischen inslag hebben in hun leer.
      Men zij daarom ingelicht en late zich niet in de wat brengen door de welsprekendheid van deze en andere ,, Antoinisten”.

  Limburger koerier, 20 Maart 1929

   

  Traduction :

  DU SUD-LIMBOURG
  MAASTRICHT.

  "NOUS GUÉRISSONS TOUTES LES MALADIES."
  Une secte wallonne se propage
      son enseignement et sa vie.

  UN AVERTISSEMENT.

  –||– La première étape du processus consiste à en savoir plus sur les effets de la méthode et sur son fonctionnement. La première étape du processus consiste à trouver un moyen de mieux comprendre la situation et d'en apprendre davantage à ce sujet.
      Lorsqu'on l'a appelé à la porte, il a trouvé une dame d'âge moyen, d'apparence civilisée et d'une voix civilisée, vêtue d'une sorte d'uniforme noir, comme les infirmières ont tendance à le porter.
      Elle commença tout de suite par dire qu'en Belgique un homme avait vécu "père Antoine", qui pouvait guérir toutes les maladies et utiliser cette qualité pour le bien de son voisin, gratuitement.
      A sa mort, il avait déjà fait des adeptes, qui se disent Antoinistes. Ils ont leur temple principal à Jemeppe et un temple auxiliaire à Visé.
      A la demande de notre porte-parole, quelle était en fait son intention, la dame, qui était son seul but, a dit qu'elle voulait faire connaître l'existence des Antoinistes, dont la doctrine est amour, amour pour son prochain. Elle aussi pouvait guérir les maladies, mais seulement dans le temple.
      Dans un autre interrogatoire, la dame a dit croire à la migration des âmes.
      – Vous êtes théosophe alors ?
      – Non, fut la réponse, toutes les religions sont égales à nous. Vous pouvez venir à nous, si vous ne trouvez pas d'aide dans votre foi. Nous guérissons toutes les maladies.
      En réponse à la question répétée de savoir ce qu'elle avait l'intention de faire de cette visite, la réponse a été : "Nul autre que de vous informer de notre existence. Je ne demande pas votre soutien, ni factuel, ni financier.
     Notre porte-parole lui a dit qu'il avait pris note de ce qu'elle avait dit et qu'il avait trouvé dans sa foi catholique tout ce qui était nécessaire.
      La dame a finalement demandé si elle pouvait lui serrer la main, après quoi elle est partie avec une poignée de main.
      Il nous semble que la réponse de nos concitoyens était tout à fait correcte. Un catholique convaincu trouve dans sa religion force et courage pour toutes les épreuves de la vie.
      Il lui est également interdit d'accepter des offres comme celle-ci de la part des Antoinistes, qui – malgré le déni – ont une approche théosophique dans leurs enseignements.
      Nous sommes donc informés et ne serons pas influencés par l'éloquence de l'un ou l'autre de ces "Antoinistes".


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :