• Antoine, de Wonderdocter (Gazet van Antwerpen, 21 novembre 1922)(Belgicapress)

  Antoine, de Wonderdocter (Gazet van Antwerpen, 21 novembre 1922)(Belgicapress)Antoine, de Wonderdocter

      Een maand geleden werd, krachtens de wet op de vereenigingen zonder winstbejag, door het Staatsblad een koninklijk besluit uitgevaardigd, waardoor het Antoinisme officieel erkend werd als een instelling van openbaar nut.
      In de Kamerzitting van Donderdag 27 Mei 1921, verklaarde reeds de heer Piérard, socialistisch volksvertegenwoordiger, dat hij zinnens was de erkennirtg van den Antoinistischen eeredienst aan te vragen om te doen bezoldigen op denzelfden voet als den katholieken eeredienst.
      Om gemakkelijker zijn spel te winnen, schermde het roode Kamerlid met de verzoekschriften, vanwege menig gemeentebestuur uit het Walenland naar de Kamer verzonden, om de werkelijke erkenning van het Antoinisme te bekomen. « Antoine, zoo wordt er beweerd, is een van de grootste weldoeners der menschheid, die men maar ergens kan ontmoeten », en de opstellers wijzen zegevierend op de ontelbare wonderbare genezingen, door den nieuwen eeredienst uitgewerkt.

  *  *  *

      Een vluchtig onderzoek van Antoine's wonderbare (?) geneeskunde zal uitmaken of dat alles wel heer ernstig is.
      Antoine was de zoon van een mijnwerker, en werd den 8 Juni 1848 te Mons-Crotteux geboren. In de hoop wat geld te verdienen, week hij, als metaalbewerker, uit naar Rusland, waar hij heel waarschijnlijk in betrekking kwam met meer dan een van die zonderlinge monniken, van wie Dostoiewsky het treffend portret heeft geteekend en die dank aan hun genezende suggestiemacht op de onwetende massa een buitengewonen invloed uitoefenen. Raspoutine was zoo wat van dat slag.
      Weldra keerde Antoine terug naar België en rentenierde te Jemeppes. Tot zijn 42 jaar bleef hij trouw aan den katholieken godsdienst. Ontroostbaar over het afsterven van zijn twintigjarigen zoon, liet hij zich opschrijven als lid van de spiritische vereeniging Les Vignerons du Seigneur, in de hoop met zijn kind opnieuw in betrekking te geraken. De schim van den doode – zoo werd hem wijsgemaakt – verscheen, en zij beweerde dat ze verhuisd was in de huid van een apotheker te Parijs.
      Van dit oogenblik af werd Antoine een overtuigd spiritist, die door zijn mysterieus orakelen over een heele boel dingen, door zijn plechtige gebaren, zijn streng vegetarisch leven – Antoine leed aan slechte spijsvertering – de bewondering en den aanhang van duizenden verwierf.
      Niet enkel ging men hem bezoeken om door zijn mediumschap met de geesten een praatje te slaan, maar ook om genezing te erlangen. Goedwillige geesten, vooral de schim van zekeren' doctor Carita, ontvingen op consult en stelden hun recepten op in slecht Fransch, met een sterk Waalsch accent.

  *  *  *

      't Duurde niet lang of de slimme Antoine dankte de medecinale schim van Dr Carita vriendelijk af: hijzelf zou geneesheer spelen Doch niet ineens werd hij de groote Antoine le guérisseur.
      Antoine begon met medecijnen voor te schrijven voor de eenvoudige menschen, immers, is de doctor iemand die fleschjes prepareert. Zijn keuze viel op de wonderlikeur Coune, te dien tijde in een apotheek In 't Walenland te koop gesteld als een probaat behoedmiddel tegen cholera; ijzerperchloruur vormde er de grondstof van. Die wonderflesch werd voor Antoine een universeele artsenij: ze genas de menschen van tering, tandpijn, lendenverschot en eksteroogen, al naar gelang de druppel-doseering van den wonderdoctor.
      Na korten tijd, echter, werd Antoine veroordeeld voor onwettige uitoefening der geneeskunde... Dit vonnis kon het blind vertrouwen zijner bewonderaars niet verkoelen. Om hen te gerieven, vond de Wonderdoener aanstonds wat nieuws uit: ik heb hun flesschen voorgeschreven met wat ijzerperchloruur in, een stoffelijk bestanddeel dat onder de greep valt der tribunalen, ik zal hun voortaan flesschen geven vol van een vloeistof welke niet onder de zinnen valt: mijn magnetisch dierlijk fluidum !
      Zorgvuldig gegradueerd volgens den nard der ziekte, trok Antoine zijn magnetische vloeistof op klaar water, dat met volle emmers en kruiken aan de openbare fonteinen te Jemeppes werd getapt om de flesschen der aanstroomende zieken te vullen.
      't Was lastig werk voor elken bezoeker zoo een flesch te magnetiseeren, Antoine zou dan zijn fluidieke krachten eenvoudig doen overgaan in stukjes papier; die kon men, thuis gekomen, in water leggen. Geen afmattende gymnastiek meer : hij was niet meer verplicht zijn zwak lichaam in allerlei stuiptrekkingen te verwringen om de flesschen zijner ontelbare bezoekers te magnetiseeren. Papier kon hij in groote boeveelheid en zonder getuigen met zijn geheime vloeistof voorzien.

  *  *  *

      Likeur Coune, water, papier – Antoine zond het al naar de maan : rechtstreeks, door oplegging der handen liet hij zijn genezende vloeistof in de patiënten overgaan.
      Vijftig kranken per uur kon hij zijn zegenende handen opleggen. Dat ook was te vermoeiend voor een grijsaard: Antoine ging over tot de collectieve passen of handstrijkingen en dat was het laatste stadium in zijn loopbaan van wonderdoctor.
      Een groote menigte is in den Antoinistischen tempel te Jemeppes vergaderd gewoonlijk een Zondag, want dan is le Pere guérisseur bijzonder rijkelijk met genezende vloeistof beladen. In de zaal is een theater opgetimmerd met, op den achtergrond, een deur die uitgang geeft op het huis van den profeet. De geloovigen zitten op banken vóór het verhoog.
      « Onze goede vader gaat komen, zoo luidt de gewone Zondagspreek van den eenen of anderen discipel-spiritist van Antoine; vooraleer te opereeren, bidt hij hiernevens. Eerbiedigt dit plechtig oogenblik, verlevendigt uw geloof, want die gelooven, zullen geholpen worden. »
     
  Daar verschijnt opeens de Wonderdoener. Hij ziet er oud uit; zijn mager, bleek wezen, de lange haren die golven langs zijn nek, geven hem een hiëratisch voorkomen. Hij schijnt van de aarde ontheven, in hoogere kringen te zweven: met een gebaar vol majesteit verheft hij de handen, strekt wijd de armen uit, laat ze in een langzaam tempo gaan van Oost naar West en van West naar Oost, terwijl hij krampachtig de vingeren beweegt om over de hoofden der aanwezigen, – allen vreeselijk-ernstig net als lijkdragers die hun verlakten hoogen hoed verloren hebben, – het goede fluidum te laten uitstroomen. Dan sluit hij de oogen en keert, zonder een woord gesproken te hebben, naar de bidkamer terug.
      De zitting is geëindigd. Die geloofden, zijn genezen, zoo klinkt het uit den mond van den discipel-spiritist. De zaal loopt ledig, maar andere bezoekers die buiten stonden te wachten, nemen nu plaats op de banken en het... kluchtspel herbegint.

  *  *  *

      Verdient nu wel Antoine den naam Wonderdoener, le Père guérisseur, waarmede zijn volgelingen zoo hoog oploopen ?
      Men kan aannemen dat bij den spiritist enkele zenuwzieken en maaglijders genazen. 't kan best gebeuren dat zieken die Antoine gingen opzoeken, in de vaste overtuiging bij hem heul en redding te vinden, geschokt door zijn mysterieuze gebaren, extatischen blik, de gezondheid terugbekwamen, waar het slechts een ontreddering gold van hun zenuwgestel. Het is ook goed mogelijk dat hij maagkranken heeft genezen: hij legde immers de patiënten die hem kwamen raadplegen, strenge matigheid op in spijs en drank, en dezen onderhielden, zonder er een duimbreed van af te wijken, het gezondheidsregiem door Père Antoine voorgeschreven.
      Om zijn naam van Wonderdoctor te verdienen, moest Antoine kunnen wijzen op organische, wel gekaracterizeerde ziekten, die hij plots genas. Maar genezingen van dit soort hebben de annalen van zijn eeredienst nooit geboekt. Integendeel, zijn nieuwe cultus heeft niet zelden sterfgevallen voor gevolg gehad, omdat meer dan eens erg aangetaste zieken, misleid door de onzinnige voorschriften van Antoine, halsstarrig weigerden een geneesheern te raadplegen. Niet zelden werd dan ook te Jemeppes de begravingsvergunning geweigerd, omdat het bleek dat het sterfgeval het gevolg was geweest van stelselmatig miskende medische hulp.
      En toch durven sommigen Jemeppes op ééne lijn stellen met Lourdes. Is dat onwetendheid of kwade trouw? – Roode Kamer- en gemeenteraadsleden eischen staatsbezoldiging op voor het Antoinisme, erkend als een eeredienst van algemeen nut. Is dat wel ernstig ? Och ! om zijne kiezers te behagen, moet men zoo dikwijls aardig doen in de politieke wereld......

  Gazet van Antwerpen, 21 november 1922 (source : Belgicapress)

      La source de ce journal est l’article e d’André Kervyn de 1911.

   

  Traduction :

  Antoine, le docteur miracle

      Il y a un mois, en vertu de la loi sur les associations sans but lucratif, un arrêté royal a été publié au Journal officiel, reconnaissant officiellement l'Antoinisme comme une institution d'utilité publique.
      Lors de la séance parlementaire du jeudi 27 mai 1921, M. Piérard, représentant socialiste du peuple, a déjà déclaré qu'il avait l'intention de demander la reconnaissance du service antoiniste à être rémunéré au même titre que le service catholique.
      Afin de gagner plus facilement sa partie, le député rouge a présenté les pétitions envoyées à l'hémicycle par de nombreuses collectivités locales wallonnes pour obtenir une véritable reconnaissance de l'Antoinisme. « Antoine, dit-on, est l'un des plus grands bienfaiteurs de l'humanité qu'on puisse rencontrer en quelque lieu que ce soit », et les auteurs évoquent triomphalement les innombrables guérisons miraculeuses opérées par le nouveau culte.

  *  *  *

      Un examen rapide de la médecine miraculeuse (?) d'Antoine montrera si tout cela est vraiment sérieux.
      Antoine est fils de mineur, il est né à Mons-Crotteux le 8 juin 1848. Dans l'espoir de gagner un peu d'argent, il a émigré comme ouvrier métallurgiste en Russie, où il est très probablement entré en contact avec plus d'un de ces étranges moines dont Dostoïevski a dressé le portrait saisissant et qui, grâce à leur pouvoir de suggestion curative, exercent une influence extraordinaire sur les masses ignorantes. Un certain raspoutine était de ce genre.
      Antoine rentre bientôt en Belgique et devient pensionnaire à Jemeppes. Jusqu'à l'âge de 42 ans, il est resté fidèle à la religion catholique. Attristé par la mort de son fils de 20 ans, il s'est inscrit comme membre de l'association spirituelle Les Vignerons du Seigneur, dans l'espoir de renouer avec son enfant. Le fantôme du défunt – c'est ce qu'on lui a fait croire – est apparu, et elle a prétendu s'être installée dans la peau d'un pharmacien à Paris.
      Dès lors, Antoine devient un spirite convaincu, qui, par ses oracles mystérieux sur un grand nombre de choses, par ses gestes solennels, sa vie végétarienne stricte – Antoine souffrait d'une mauvaise digestion – gagne l'admiration et l'adhésion de milliers de personnes.
      Les gens allaient le voir non seulement pour discuter avec les esprits grâce à sa médiumnité, mais aussi pour obtenir la guérison. Des esprits bien intentionnés, notamment le fantôme d'un certain Docteur Carita, recevaient des consultations et rédigeaient leurs ordonnances en mauvais français, avec un fort accent wallon.

  *  *  *

      L'astucieux Antoine ne tarde pas à rejeter gentiment le fantôme médical du Dr Carita : il jouera lui-même le rôle du médecin. Mais il ne devient pas d'un seul coup le grand Antoine le guérisseur.
      Antoine se met à prescrire des médicaments pour les gens les plus simples, car le médecin est quelqu'un qui prépare des flacons. Son choix s'est porté sur la liqueur miracle Coune, à l'époque en vente dans une pharmacie du pays wallon, comme prévention efficace contre le choléra ; l'acide perchlorique de fer en était la matière première. Ce flacon-miracle est devenu pour Antoine un médicament universel : il guérit les gens de l'épilepsie, des maux de dents, de la luxation lombaire et des cors aux pieds, selon le dosage des gouttes du médecin-miracle.
      Peu de temps après, cependant, Antoine a été reconnu coupable d'exercice illégal de la médecine... Ce verdict n'a pas pu refroidir la confiance aveugle de ses admirateurs. Pour leur plaire, le thaumaturge a aussitôt inventé quelque chose de nouveau : je leur ai prescrit des flacons contenant un peu d'acide perchlorique ferrique, composant matériel qui tombe sous la coupe des tribunaux ; désormais je leur donnerai des flacons pleins d'un fluide qui ne tombe pas sous les sens : mon fluide animal magnétique !
      Soigneusement gradué selon la nature de la maladie, Antoine puisait son fluide magnétique dans l'eau prête à l'emploi, que l'on puisait aux fontaines publiques de Jemeppes avec des seaux et des pichets pleins pour remplir les flacons des malades qui arrivaient.
      C'était un travail difficile de magnétiser pour chaque visiteur une telle bouteille, Antoine transférait alors simplement ses pouvoirs fluidiques sur des morceaux de papier ; une fois rentrés chez eux, ils pouvaient les mettre dans l'eau. Plus de gymnastique épuisante : il n'était plus obligé de tordre son faible corps dans toutes sortes de convulsions pour magnétiser les flacons de ses innombrables visiteurs. Il pouvait fournir du papier avec son fluide secret en grande quantité et sans témoins.

  *  *  *

      Liqueur de Coune, eau, papier – Antoine l'envoyait déjà sur la lune : directement, par imposition des mains, il transférait son fluide curatif aux patients.
      Il pouvait donner sa bénédiction à cinquante patients par heure. Cela aussi était trop épuisant pour un vieil homme : Antoine est passé aux passes collectives ou aux impositions des mains et ce fut la dernière étape de sa carrière de thaumaturge.
      Une foule nombreuse s'est rassemblée dans le temple Antoiniste de Jemeppes, généralement un dimanche, car c'est à ce moment-là que le Père guérisseur est particulièrement richement doté en fluide guérisseur. Dans le hall, un théâtre a été construit avec, au fond, une porte menant à la maison du prophète. Les fidèles sont assis sur des bancs devant la plate-forme.
      « Notre bon père arrive », tel est le sermon dominical habituel de l'un ou l'autre des disciples d'Antoine ; avant d'opérer, il prie à côté. Respectez cette occasion solennelle, animez votre foi, car ceux qui croient seront aidés. »
      Soudain, le faiseur de miracles apparaît. Il a l'air vieux ; ses traits fins et pâles, les longs cheveux qui ondulent le long de son cou, lui donnent un air hiératique. Il semble être soulevé de terre, flottant dans des cercles plus élevés : avec un geste plein de majesté, il lève les mains, étend largement les bras, les laisse se déplacer à un rythme lent d'Est en Ouest et d'Ouest en Est, tandis qu'il bouge convulsivement les doigts pour faire couler le bon fluide sur les têtes des personnes présentes, toutes terriblement tristes, comme des porteurs de cercueils qui ont perdu leur chapeau haut et croulant. Puis il ferme les yeux et retourne dans la salle de prière sans dire un mot.
      La réunion est terminée. Ceux qui ont cru ont été guéris, c'est ce que dit le disciple-spirituel. La salle est vide, mais d'autres visiteurs qui attendaient dehors prennent place sur les bancs et la... farce recommence.

  *  *  *

      Antoine mérite-t-il vraiment le nom de thaumaturge, le Père guérisseur, dont ses adeptes sont si convaincus ?
      On peut supposer que le spirite a guéri des patients nerveux et des maux d'estomac. Il se pourrait bien que les malades qui allaient voir Antoine, convaincus qu'ils trouveraient en lui la guérison et le salut, aient été ébranlés par ses gestes mystérieux et son regard extatique, et aient retrouvé la santé alors qu'ils n'avaient qu'une dépression du système nerveux. Il est également possible qu'il ait guéri des crampes d'estomac, car il imposait une stricte modération dans la nourriture et la boisson aux patients qui venaient le consulter, et ceux-ci suivaient le régime sanitaire prescrit par le Père Antoine sans en dévier d'un pouce.
      Pour mériter son nom de thaumaturge, Antoine devait pouvoir citer des maladies organiques, bien caractérisées, qu'il guérissait soudainement. Mais les guérisons de ce genre ne sont jamais entrées dans les annales de son culte. Au contraire, il n'est pas rare que son nouveau culte entraîne des décès, car plus d'une fois les grands malades, trompés par les prescriptions absurdes d'Antoine, refusent obstinément de consulter un médecin. Il n'est pas rare que le permis d'inhumer soit refusé à Jemeppes, car il s'est avéré que le décès avait été le résultat d'un abus systématique des soins médicaux.
      Et pourtant, certains osent mettre Jemeppes sur le même plan que Lourdes. Est-ce de l'ignorance ou de la mauvaise foi ? – Les membres de la Chambre rouge et les conseillers municipaux réclament un financement de l'État pour l'Antoinisme, reconnu comme un service d'intérêt général. C'est sérieux ? Oh ! pour plaire à ses électeurs, il faut souvent être gentil dans le monde politique.......

  Gazet van Antwerpen, 21 novembre 1922


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :