• Kwakzalverij (De Volksgazet 1 januari 1911)

   

  Kwakzalverij

      Wistet gij, beste lezer, dat er in Belgie eenen nieuwen godsdienst bestaat ? Neen ? Wij zullen het u dan uiteendoen.
      De stichter van dien godsdienst noemt : Antoon de genezer, een woonderbaar man, volgens het schijnt, die het eene mirakel na het andere verricht, en die woont te Jemeppe aan Maas.
      De volgelingen van den wonderen man hebben een verzoekschrift naar de Kamers gestuurd, dat geteekend is door 160,000 burgers, wij zeggen honderd zestig duizend Belgen, en 't moetzijn, want deszelfs voorzitter is de heer Heer de Ragnancourt, grondeigenaar te Jemeppe ; F. Delcroix, professor aan het Atheneum van Luik, is secretaris, en C. Delannoy, luitenant bij het voetvolk, schatbewaarder.
      Het verzoekschrift verzekert dat de nieuwe godsdienst gesteund is op de volstrekte zelfverloochening, dat Antoon de genezer dagelijks wonderen verricht, op stoffelijk en zedelijk gebied, en dat hij aanzien moet worden als eens der grootste weldoeners van het menschdom.
      En zeggen dat zulke kwalzalverij onderteekend is door 160,000 namen, 't is te zegen dat hooit, behalve over 25 jaar, toen de priesters gansch Belgie optrommelden tegen de schoolwet, een verzoekschrift naar de Kamer is gezonden geweest, door zoovele burgers ondergeteekend.
      Onze klerikalen zullen waarschijnlijk met den nieuwen godsdienst den spot drijven, zij zullen gelijk hebben, want dat zulke dingen in onze verlichte XXe eeuw kunnen gebeuren, is eene ware schande voor ons land, maar zij zullen vergeten van er bij te voegen, dat de allerhande bijgeloovigheden en dwaze bedevaarten, die van t'allen kanten in ons land hoekeren, even belachelijk en schandalig zijn. Maar met die schanden zullen zij niet lachen ; zij leven er immers meê.

  De Volksgazet, 1 januari 1911

   

  Traduction :

  Charlatanisme

      Saviez-vous, cher lecteur, qu'il existe une nouvelle religion en Belgique ? Non ? Nous voulons réparer cette erreur pour vous.
      Le fondateur de cette religion appelé : Antoine le guérisseur, un homme aimable, semble-t-il, qui accomplit un miracle après l'autre, et qui vit à Jemeppe sur Meuse.
      Les partisans de l'homme miracle ont envoyé une pétition aux Chambres, signée par 160.000 citoyens, nous disons cent soixante mille Belges, ce qui doit être le cas, car le président de cette pétition est M. Monseigneur de Ragnancourt, propriétaire terrien à Jemeppe ; F. Delcroix, professeur à l'Athénée de Liège, qui est secrétaire, et C. Delannoy, lieutenant d’infanterie, trésorier.
      La pétition nous assure que la nouvelle religion est basée sur le renoncement total de soi-même, qu'Antoine le guérisseur accomplit des miracles quotidiens, tant sur le plan matériel que moral, et qu'il doit être considéré comme l'un des plus grands bienfaiteurs de l'humanité.
      Et dire que cette charlatanerie a été signé par 160.000 noms, c'est pour le moins une bénédiction, car, il y a 25 ans, quand les prêtres de toute la Belgique se sont battus contre la loi scolaire, une pétition a été envoyée à la Chambre, soussignée par autant de citoyens.
      Nos clercs se moqueront probablement de la nouvelle religion, ils auront raison, car que de telles choses puissent arriver dans notre XXe siècle éclairé est une véritable honte pour notre pays, mais ils oublieront d'ajouter que toutes sortes de superstitions et de pèlerinages stupides, qui se pressent dans notre pays de tous côtés, sont tout aussi ridicules et scandaleux. Mais de cette honte, ils ne riront pas, car après tout, ils le vivent tous les jours.


  votre commentaire
 • A Wonderful Faith-Healer arises in Belgium (Adelaide, Sa 28 Jan 1911)

  A WONDERFUL FAITH-HEALER
  ARISES IN BELGIUM.

      A new religion has taken in Belgium by storm, the followers being known as Antoinists. This new sect has at its head one Antoine the Healer, who is seen above. Antoine is an ex-miner and has stirred the inhabitants of Jemeppe, near Liege, to their foundations by his remarkable peachings. A petition for the legal recognition of the sect has just been presented to the Belgian Government. This petition is said to have been signed by over 160,000 adherents. Antoinism is apparently a blend of faith-healing and spiritualism, and the “Healer’s” followers obey him unhesitatingly in everything. Wonderful cures by Antoine and his adept are reported from Jemeppe.

  Chronicle (Adelaide), Saturday January the 28th, 1911

  source : https://trove.nla.gov.au/newspaper/


  votre commentaire
 • Algemeen Handelsblad (01-07-1911)   ,,Antoine de genezer'' te Jemeppe aan de Maas, van wiens wonderdaden vroeger an eens sprake was, en wiens aanhang van vele tienduizenden uit alle standen een werkelijke secte vormt, die maandelijks wordt gesticht door het blad van den Meester ,,l'Auréole de la Conscience, revue mensuelle de la révélation'', heeft een nieuwe wijze van genezen ingevoerd, waardoor de justitie geen vat meer op hem heeft. Hij geeft nu geen persoonlijke adviezen, meer maar ontvangt de menigte bezoekers gezamenlijk in een groot kerkgebouw, hem geschonken door een Amerikaan. Op eet preekstoel bidt hij en zegent daarop de zieken of hun vertegenwoordigers, want men kan ook een ander sturen.

  Algemeen Handelsblad (01/07/1911)

   

  Traduction :

     "Antoine le guérisseur" à Jemeppe sur Meuse, dont les miracles ont déjà existé, et dont les partisans de plusieurs dizaines de milliers de personnes de tous horizons sont une véritable secte, fondée par la revue mensuelle de la révélation du Maître "l’Auréole de la Conscience", a introduit une nouvelle méthode de guérison, hors du contrôle judiciaire. Il ne donne plus de conseils personnels, mais reçoit la foule des visiteurs ensemble dans une grande église qui lui a été offerte par un Américain. Sur la chaire, il prie et bénit les malades ou leurs représentants, car on peut aussi envoyer quelqu’un à sa place.


  votre commentaire
 • Chicago Examiner Vol. 11 no28 (1911)-Buffalo Ny Courier (1911) 

  "Antoinism," Belgium's New Sect of Healers

      A NEW religion has been officially ''discovered" in Belgium by the presentation of a petition to Parliament to obtain legal status for it.
      It la called Antoinism, and was founded a few years ago by a coal miner named Louis Antoine, who is now celebrated far and wide as "Antoine the Healer." His followers claim that they number 160,000. of whom 300, including his wife, are "adepts".
     Mrs. Guillaume, a middle-aged American woman who came specially from New York to be treated by Antoine, says she has been practically cured of the chalky rheumatism which formerly compelled her to walk on crutches. She is herself an adept now, with power to heal by faith, she says.
      Antoinists literally worship their leader. They believe that he knows all the world's happenings, though he never reads a newspaper his home is at Jemeppe-lez-Liege. 
     Antoine is now sixty-five, and confines his healing to ceremonies in the church he has built. They are the simplest services ever invented. They take place at 10 a m. on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday — there are none on Sunday.
      At 9 a. m. the congregation assembles, and an adept, M. Deregnancourt, who is the publisher of the sect's literature, takes his place at a desk under the raised platform. There is silence till 9:30. Then he announces that "operations" will take place at certain hours on certain days.
      He continues sitting perfectly still, not a muscle moving and his watery blue eyes fixed straight before him in an unblinking stare, until the stroke of 10, when every one rises and the Parent One enters through a side door and slowly walks up the steps to the rostrum, wearing a black cassock.
      Antoine faces the people for a full minute without moving, and then lifts his right hand toward the people and holds it extended for another minute, and that is all. He walks slowly out again. Those two minutes are the service. The adept remarks, "Every one whose faith is strong enough must be cured." The church empties silently.
      The programme is always the same. If cures do not take place, of course, the patients have not had enough faith. Antoine's iron-grey hair falls to his shoulders, and he wears a long beard.
      Antoine cannot sleep much at night. He rests for two hours, and then walks in his garden, which has electric lamps fitted up all round the walls.
      For six months Antoine has not spoken to any one at all. People come at all hours with all sorts of ailments and appeals.
      The Good Mother, as Antoine's wife is called, or the housekeeper, or some other adept, stands in front of the applicant and, turning her eyes upward, slowly waves her hand in the air, which means that she is invoking Antoine the Healer. The patient then goes off smiling, cured by deputy. There is nothing to pay.
      Antoine lives on vegetables only, and prepares them himself. He is a veritable hermit. When it is necessary to speak to him a telephone is used. Subscriptions are made for the maintenance of the church, but it was built partly with $4,000 he had himself saved.
      The badge of the sect is "the tree of the knowledge of the sight of evil" represented by a white tree on a black ground.

  Chicago Examiner Vol. 11 no28 (1911)
  Buffalo Ny Courier (1911)

   

  Traduction :

  L'"antoinisme", la nouvelle secte des guérisseurs de Belgique

      Une NOUVELLE religion a été officiellement "découverte" en Belgique par la présentation d'une pétition au Parlement pour obtenir son statut légal.
      Il a été fondé il y a quelques années par un mineur de charbon nommé Louis Antoine, qui est aujourd'hui célèbre sous le nom d'"Antoine le Guérisseur". Ses disciples affirment qu'ils sont au nombre de 160 000, dont 300, y compris sa femme, sont des "adeptes".
     Mme Guillaume, une Américaine d'âge moyen venue spécialement de New York pour être soignée par Antoine, dit qu'elle est pratiquement guérie du rhumatisme calcaire qui l'obligeait autrefois à marcher avec des béquilles. Elle est elle-même une adepte maintenant, avec le pouvoir de guérir par la foi, dit-elle.
      Les Antoinistes vénèrent littéralement leur chef. Ils pensent qu'il connaît tous les événements du monde, bien qu'il ne lise jamais un journal, sa maison est à Jemeppe-lez-Liège.
     Antoine a maintenant soixante-cinq ans et limite sa guérison aux cérémonies dans l'église qu'il a construite. Ce sont les services les plus simples jamais inventés. Ils ont lieu à 10 h le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi - il n'y en a pas le dimanche.
      A 9 heures du matin, la congrégation se réunit et un adepte, M. Deregnancourt, qui est l'éditeur de la littérature de la secte, prend place à un bureau sous la plate-forme élevée. Il y a du silence jusqu'à 9 h 30. Puis il annonce que des "opérations" auront lieu à certaines heures et à certains jours.
      Il continue d'être assis parfaitement immobile, sans bouger un seul muscle et ses yeux bleus larmoyants fixés droit devant lui d'un regard fixe, jusqu'au coup de 10 heures, quand chacun se lève et que le Père entre par une porte latérale et monte lentement les marches de la tribune, portant une soutane noire.
      Antoine fait face à la foule pendant une minute entière sans bouger, puis lève la main droite vers la foule et la tient tendue pendant une autre minute, et c'est tout. Il repart lentement. Ces deux minutes sont le service. L'adepte fait l’annonce : "Tous ceux dont la foi est assez forte doivent être guéris." L'église se vide en silence.
      Le programme est toujours le même. Si les remèdes n'ont pas lieu, bien sûr, les patients n'ont pas eu assez de foi. Les cheveux gris d'Antoine tombent sur ses épaules et il porte une longue barbe.
      Antoine ne dort pas beaucoup la nuit. Il se repose pendant deux heures, puis se promène dans son jardin, où des lampes électriques sont installées tout autour des murs.
      Depuis six mois, Antoine n'a parlé à personne. Les gens viennent à toute heure avec toutes sortes de maux et de demandes.
      La Bonne Mère, comme on appelle la femme d'Antoine, ou la gouvernante, ou un autre adepte, se tient devant le demandeur et, levant les yeux vers le haut, agite lentement la main en l'air, ce qui signifie qu'elle invoque Antoine le guérisseur. Le patient s'en va alors en souriant, guéri par l'adjoint. Il n'y a rien à payer.
      Antoine ne vit que des légumes et les prépare lui-même. C'est un véritable ermite. Lorsqu'il est nécessaire de lui parler, un téléphone est utilisé. Des souscriptions sont faites pour l'entretien de l'église, mais elle a été construite en partie avec 4 000 $ qu'il avait lui-même économisés.
      L'insigne de la secte est "l'arbre de la connaissance de la vue du mal" représenté par un arbre blanc sur fond noir.


  votre commentaire
 • L'Antoinisme (Le Rappel, 16 janvier 1911 (N14920))

  TRIBUNE LIBRE

  L'ANTOINISME

   

      L'antoinisme existe. C'est une religion. Qu'on ne s'y trompe pas, sur la foi d'une homonymie. Je ne viens pas de dire que les Parisiens aient voué un culte à l'éminent directeur de l'Odéon. S'ils lui ont de la reconnaissance, en raison de toutes les tentatives généreuses et heureuses aussi, très souvent, qu'il fait pour les doter d'un second Théâtre-Français qui ne soit pas l'inutile succédané de l'autre, leur enthousiasme ne va pas jusqu'à lui élever des autels.
      C'est d'un autre Antoine qu'il s'agit. Celui-ci vit à Jemeppe-sur-Meuse, petit bourg belge de quelque six mille âmes. Et c'est un messie. On s'attend que j'en vais railler. Prophète belge ! Une contrefaçon, cela va de soi, dira-t-on, et qui droit prêter à rire. Je ne le pense pas. Le lecteur ne le pensera pas non plus, quand il saura que cet homme a suscité 160.000 pétitionnaires qui adressent à la Chambre belge une requête très sérieuse, très digne, pour lui demander la consécration officielle de la nouvelle religion.
      Les adeptes d'Antoine ont, en effet, édifié, à leurs frais, une église. Ils ne réclament de l'Etat nulle subvention. ils veulent seulement l'affectation légale au culte antoiniste de ce temple bâti de leurs deniers.
      Voilà, n'est-il pas vrai ? un phénomène social du plus haut intérêt. Il appelle réflexion, on en conviendra. Mais d'abord, quel est cet Antoine ? un vieillard de soixante-sept ans, ancien mineur, qui se dit inspiré de Dieu pour apporter à nouveau à ceux qui souffrent, à ceux qui peinent, à tous les malheureux de l'âme et du corps, le réconfort d'un évangile d'amour.
      Non plus que le Galiléen, le Messie belge n'est un docteur de la Loi. Il parle selon le cœur et ne s'adresse qu'au cœur. Mais sa voix en trouve le chemin avec une merveilleuse facilité, et sa parole a le don de toucher, d'exalter. Il semble permis de supposer que c'est un génie moral.
      Si Tolstoï l'eût connu, sans doute eût-il incliné devant lui sa magnifique intelligence. Car Tolstoï accordait plus de prix au pouvoir d'enfanter le bien qu'à celui de créer le beau, ou de constituer le savoir.
      Cette vertu, efficace à moraliser le monde, le grand Russe l'avait cru trouver, ou plutôt retrouver, dans le christianisme ramené à la simplicité de l'origine et débarrassé des superféations catholiques. On sait cependant qu'il ne s'était pas tenu à la morale, dans sa restitution du christianisme. Je veux dire que le précepte fondamental : « Aimez-vous les uns les autres, comme des frères », s'il lui avait paru suffisant à régler toutes les relations humaines, ne l'avait pas enpêché de se poser, comme toute l'humanité pensante, la question proprement religieuse du rapport de l'homme avec l'univers. Et force lui avait donc été, faute d'expresse révélation, de faire de la métaphysique. Elle est, cette métaphysique de Tolstoï, singulièrement profonde et témoigne de la plus grande force spéculative. Mais d'abord elle passe la compréhension de la foule, et, près des intellectuels eux-mêmes, elle peut trouver crédit, elle ne saurait emporter la certitude.
      Antoine, pour cause, ne s'embarrasse pas de métaphysique. La question religieuse, il la résout ainsi que fit le Christ, et chez les humbles, avec le même succès : il affirme Dieu et l'âme. Voilà tout. Il affirme, mais prouve-t-il ? demandera-t-on. Oui, il prouve. Comment ? Par le miracle.
      Antoine, comme Jésus-Christ, est thaumaturge. Ses adeptes l'appellent Antoine le Guérisseur. Guérisseur aussi était Jésus. Rien de plus, probablement. Par là s'exlique l'étrange fortune de l'antoinisme : comment douter du caractère surnaturel d'un homme qui, par la simple imposition des mains et l'union en esprit du patient avec lui, délivre les malades de leurs maux ? Et si ce pouvoir miraculaire, il dit le tenir de Dieu, comment nier ce Dieu qui fait se lever pour ses créatures misérables un sauveur, et ainsi se prouve non par les raisons des doctes qu'on peut ne pas comprendre, ou que d'autres raisons contraires peuvent réfuter, mais par les actes de celui qu'il envoie ?
      Enfin, ce n'est point aux corps seulement qu'Antoine le Guérisseur fait du bien, c'est aux âmes aussi. Comprenez-vous, alors, que les âmes obscures des ignorants et des simples sont toutes réconfortées et réjouies de cette ardente lumière de l'amour qui entre en elles, comme le soleil dans un galetas, et les éclaire et les réchauffe ? La douceur de s'oublier soi-même, de se donner tout à tous, elles l'éprouvent, ô joie ! Et cette pureté qu'ils revêtent, le humbles, comme la fraîcheur éclatante d'un linge neuf, ah ! qu'elle les fait enfin heureux, ces malheureux ! Le bonheur, c'est le vœu incoercible, c'est l'espérance éternelle des hommes, et qui le donne est dieu, car c'est le grand miracle.
      Mais je ne crois guère à la durée de l'antoinisme. Les sycophantes s'en mêleront et gâteront tout. ou bien même les pauvres gens perdront foi : Leur naïveté ne sera pas assez forte contre le siècle. Puissent-ils au moins se souvenir du bienfait de leur beau rêve fraternitaire !
                            Eugène HOLLANDE. 

  Le Rappel (et Le XIXe siècle), 16 janvier 1911


  votre commentaire
 • Un de plus

      Un nouveau culte vient de s'installer en France. Ce n'est pas, à dire vrai que le besoin s'en fit vivement sentir. Ceux qui ont pris cette initiative ont fait preuve néanmoins d'une psychologie profonde.
      Nous possédons de nombreux cultes. Mais la culture des naïfs offre aux novateurs des éléments inépuisables.
      Voilà pourquoi le culte Antoiniste, placé sous le patronage d'Antoine-le-Généreux, était sur de venir à son heure à quel que heure qu'il vint.
      Au reste, les Antoinistes sont pleins de bonnes intentions. « Ils veulent faire connaître à tous les hommes, leurs frères, les sublimes révélations où ils ont puisé du réconfort. »
      Il parait même qu'il suffit d'adhérer à la religion nouvelle pour se sentir, incontinent, « bercé dans l'harmonie divine »
      Nous n'y voyons d'ailleurs aucun inconvénient et n'avons qu'une inquiétude : c'est que « les adeptes d'Antoine-le-Généreux » ne se bercent eux-mêmes de bien douces illusions.

  Le XIXe siècle, 9 juillet 1911


  votre commentaire
 •  (Auburn semi-Weekly Journal. Tuesday, March 8, 1911 (page 7))

  source :fultonhistory.com


  votre commentaire
 • Cult of Antoine the Healer (Grey River Argus, 6 February 1911, Page 2)

  CULT OF ANTOINE THE HETLER [sic]

  GUM-CHEWING MYSTIC
      A message received in England from Brusells, dated December, states that a petition has been forwarded to the Chamber of Deputies, bearing '60.000 signatures, asking Parliament to recognise "Antoine worship" as legal. Whatever answer is given to this singular request, the personality of Antoine, called the "Healer" is very interesting, and his hold over thousands of Belgians is a singular instance of the faith of mankind in one of their number.
      Antoine was formerly a miner. Having inherited a little money, he abandoned his work and devoted himself to spiritualism. He proved to be an excellent medium, and he often received - according to his followers - visits from spirits.
      These spirits dictated long messages purporting to com from Heaven. One day they told him he was ordered to exercice the gift of healing. Antoine thereupon visited the poor of his parish, spoke to them of spiritualism, and is said to have effected several cures.
      Antoine was soon besieged by sufferers who begged hom to relieve their ills. He is now greatly popular in the valley of the Meuse, and especially in the valley of Jeuneppe, his native village.
      Two years ago Antoine said that he was ordered to preach, and he has thus become the centre of a new religion. A church was built at Jeuneppe, for which £4000 was raised in a week. Antoine lives near the church, which is overcrowded every day with folowers.
      The "Healer" refuses to accept money for his services, and he is as poor-to-day as when he began the strange missionary work.
      The doctrine of Antoine's religion is rather obscure. He teaches that goodness must govern the world. He believes that the human body is controlled by fluid magnetism, and that the magnetism of one person can overcome the evil magnetism of another.
      The services in Antoine's church are very simple in character. The 'Healer' and his congregation concentrate their thoughts, and Antoine gets into fluidic communication with the minds of the worshippers. When he feels that good influences predominate, he speaks under the power of the spirits.
      Antoine's followers obey him unhesitatingly in everything. In apparance he is a tall, rather round-shouldered man, with grey hair; he wears a black frock coat, but is always without a hat. He chews gum continually.

  source : Grey River Argus, 6 February 1911, Page 2
  www.paperpast.natlib.govt.nz

   

  CULTE D’ANTOINE LE GUÉRISSEUR

  GOMME À MÂCHER MYSTIQUE

      Un message reçu en Angleterre de Bruxelles, daté de décembre, indique qu'une pétition a été transmise à la Chambre des députés, portant 60.000 signatures, demandant au Parlement de reconnaître le "culte d'Antoine" comme légal. Quelle que soit la réponse donnée à cette demande singulière, la personnalité d'Antoine, dit le "Guérisseur" est très intéressante, et son emprise sur des milliers de Belges est un exemple singulier de la foi de l'humanité dans l'un des leurs.
      Antoine était un ancien mineur. Ayant hérité d'un peu d'argent, il abandonne son travail et se consacre au spiritisme. Il s'est avéré être un excellent médium, et il a souvent reçu - selon ses disciples - des visites d'esprits.
      Ces esprits dictaient de longs messages censés venir du Ciel. Un jour, ils lui ont dit qu'il avait reçu l'ordre d'exercer le don de guérison. Antoine a alors rendu visite aux pauvres de sa paroisse, leur a parlé du spiritisme, et on dit qu'il a fait plusieurs guérisons.
      Antoine fut bientôt assiégé par des malades qui le supplièrent de soulager leurs maux. Il est aujourd'hui très populaire dans la vallée de la Meuse, et surtout dans la vallée de Jemeppe, son village natal.
      Il y a deux ans, Antoine a dit qu'il avait reçu l'ordre de prêcher, et il est ainsi devenu le centre d'une nouvelle religion. Une église a été construite à Jemeppe, pour laquelle 4000 £ ont été récoltés en une semaine. Antoine habite près de l'église, qui est envahie tous les jours par des suiveurs.
      Le "guérisseur" refuse d'accepter de l'argent pour ses services, et il est aussi pauvre que lorsqu'il a commencé l'étrange travail missionnaire.
      La doctrine de la religion d'Antoine est plutôt obscure. Il enseigne que la bonté doit gouverner le monde. Il croit que le corps humain est contrôlé par le fluide magnétique, et que le magnétisme d'une personne peut vaincre le magnétisme maléfique d'une autre.
      Les services dans l'église d'Antoine sont de caractère très simple. Le 'Guérisseur' et sa congrégation concentrent leurs pensées, et Antoine entre en communication fluidique avec l'esprit des fidèles. Quand il sent que les bonnes influences prédominent, il parle sous la puissance des esprits.
      Les disciples d'Antoine lui obéissent en tout sans hésitation. D’apparence, c'est un homme grand, aux épaules plutôt rondes, aux cheveux gris ; il porte une redingote noire, mais il est toujours sans chapeau. Il mâche continuellement de la gomme à mâcher.


  votre commentaire
 • Ferdinand Delcroix, Contribution du frère au premier numéro de la revue Unitif

   

  Illustration issue de l'article de l'Excelsior sur les Funérailles d'Antoine

   

  CONTRIBUTION DU FRERE DELCROIX (1) AU PREMIER NUMERO DE LA REVUE « L’UNITIF »
   
  «  COMMENT JE SUIS ARRIVE A CONNAÎTRE LE PERE »

   
      «  Elevé par des parents trop indulgents, j’ai grandi librement et abusé de leur amour. J’ai fait des études de professeur sans avoir le sérieux qui convient à cette mission. Quand j’ai obtenu mon diplôme j’avais bien quelques connaissances mais je manquais de sagesse pour guider les jeunes gens. J’ai fondé une famille avant d’avoir compris mon devoir envers celle que je quittais et comme il fallait s’y attendre, je ne la rendis pas heureuse ; par mon insouciance je semais le chagrin chez les êtres qui m’étaient le plus chers. Je ne songeais qu’au plaisir et à l’étude ; je sacrifiais tout à mes caprices et préoccupé de mon seul bonheur, je n’étais que peu sensible à leurs souffrances. On aurait pu croire qu’en possédant une situation honorable et de l’aisance, je devais être heureux. C’était le contraire. Déréglé dans mes désirs, j’avais contracté une maladie d’estomac qui me fit languir pendant des années et comme je n’avais pas beaucoup de cœur, je supportais mal l’épreuve et torturais inconsciemment ma compagne dévouée qui me soignait avec la plus grande sollicitude. Je n’écoutais pas les bons conseils qu’elle me donnait et je retombais toujours dans les mêmes fautes, dans les mêmes maux.

  L’amour vrai ne me touchait pas encore. D’erreurs en erreurs je suis arrivé à une crise terrible qui m’ouvrit complètement les yeux. Je vis clair en moi-même, je compris toute ma faiblesse, combien j’étais vaniteux et cruel et le remords me pénétra profondément. C’est alors que je résolus de changer de vie, de devenir autant sérieux que j’étais léger et aussi bon que j’étais méchant, ma première pensée fut de chercher une croyance à même de m’alimenter l’âme. Mes parents pratiquant le spiritisme, je me mis à chercher dans cet enseignement, je dévorai Alla KARDEC, je suivis les conférences, j’assistai aux séances expérimentales de tous les médiums qu’on me signalait pour tâcher de me convaincre de l’au-delà ; j’allai aussi chez le Père, nous L’appelions encore Monsieur ANTOINE. Je fus frappé du recueillement et de la ferveur qui régnait dans son milieu (1). Je ne m’intéressais pas beaucoup aux communications, mais bien à la morale substantielle que le chef de groupe faisait aux assistants et non aux esprits, comme j’ai pu le comprendre dans la suite. Je fus accueilli comme un frère dans ce milieu, mais n’étant pas digne d’y rester, je me décidai à fonder un groupe visant ce que je croyais être moral. Je m’associai avec un ami mais comme ses préférences allaient aux communications, le groupe manquant d’unité de direction ne tarda pas à décliner et tomba au bout d’un an. Entre temps j’étais revenu auprès du Père et j’assistais de plus en plus fréquemment aux instructions qu’il donnait pendant la semaine. L’amour des adeptes m’y attirait et plus encore ma vanité : je me sentais écouté avec respect par un nombreux auditoire. Petit à petit j’empiétais sur la mission du Guide, c’est ainsi  que je me permettais de moraliser les assistants, et pourtant j’en étais bien indigne ! Certains, comme je l’appris plus tard, préférant à tous mes beaux discours ses phrases parfois incorrectes mais dictées par un fluide réconfortant, le priaient de me faire cesser mais il leur conseillait de prendre patience et il se contentait de me rappeler à la réalité en disant que les mots ni les phrases ne sont rien que le fluide seul est tout, mais j’étais trop peu sensible pour être touché de son doux langage et je comprends aujourd’hui pourquoi ma vanité si ombrageuse ne se froissait pas de ses conseils : c’était la bonté qui les dictait. Un jour cependant il apparut clairement que j’étais venu auprès de lui plutôt pour le combattre et l’assemblée fut appelée à se prononcer entre le Guide et moi. Tous restèrent avec lui : jamais je n’oublierai cette séance qui montra combien j’étais méchant et ingrat. Mes frères me priaient d’assister encore aux réunions et moi de répondre dans mon dépit de ne plus pouvoir enseigner : «  Qu’y viendrais-je faire ? » Cependant comme j’allais à la fin de la réunion serrer la main de « Monsieur ANTOINE » suivant l’habitude de tous, il me dit avec tant de douceur « Vous reviendrez, n’est-ce pas ? » que je répondis spontanément oui. Ce fut mon bonheur. Forcé de me taire, ,j’écoutais et observais mieux ce qui se disait ou se passait autour de moi ; je réfléchis et compris alors beaucoup plus que pendant les séances où je discourais. « Monsieur ANTOINE » me retint un soir pour me dire entre autres ces paroles qui ne s’effaceront jamais de ma mémoire : « Plus tard vous verserez des larmes de joie d’être resté parmi nous. » Quelques jours après, le consultant au sujet de ma petite qui souffrait, il me fit une  révélation qui me convainquit de son savoir et je m’attachai à lui avec plus de sincérité. Je remarquai non sans surprise que venu pour instruire et protéger, j’étais plutôt instruit et protégé moi-même. Je le reconnus mieux encore dans le travail de la revue (2).
   
       Prétendument formé à l’école des classiques, je ne les compris vraiment qu’au contact du Père, car c’est par lui que j’ai appris à goûter leur simplicité et leur profondeur. Chaque fois que je voulais embellir le style, le Père me rappelait à la vérité et je puis dire que c’est sous sa direction que j’ai achevé mon éducation littéraire en passant de la théorie à la pratique. Mais ici encore je ne compris pas tout de suite, parce que l’intelligence est trop sensible aux apparences. Comme le Père n’est pas instruit, je croyais avoir un grand mérité et contribuer pour une bonne part dans l’œuvre dont je n’étais que le traducteur, le plus souvent infidèle(3). Combien de lois morales j’ai transcrites ou écrites sous le contrôle du Père que je me figurais posséder et que l’épreuve me rappelait à la modestie, à la réalité. Je raisonnais l’Enseignement plutôt par la mémoire que par le cœur et quand on m’interrogeait, je recourais à la lettre au lieu de puiser dans l’esprit. Quelle charité il a fallu au Père pour supporter le malheureux que j’étais ! Pour me faire comprendre que je n’étais pas indispensable, il dut me priver de tout travail. L’épreuve fut poignante mais salutaire. Je m’étais attaché à la revue qui contenait son Enseignement avec un acharnement incroyable, c’était ma vie et on me l’enlevait ! Alors me demandant ce que j’allais devenir, tout le reste de la journée et la nuit suivante, je passais en revue les milieux où j’avais vécu et d’autres que je connaissais plus ou moins, aucun ne m’attirait, je sentais que je ne pourrais trouver nulle part plus d’amour, car l’angoisse me serrait le cœur. Aussi quand le matin l’inspiration me vint d’aller à la visite, j’y courus et le Père me reçut avec )plus de bonté qu’auparavant. Montrant son front et son cœur, il me dit : « Mon fils, vous êtes là. » La revue parut sans que j’y misse le main : il n’y avait rien de changé, je retrouvais partout le style de la Révélation.
   
       Est-ce à dire que j’ai été corrigé de ma vanité ? Oh ! non puisque à cette heure encore je dois lutter constamment contre elle. Je le fais volontiers parce que je reconnais combien elle m’a souvent égaré, me faisant prendre le mal pour le bien et m’éloignant du vrai bonheur qui réside dans la sincérité. J’ai été lire dans les groupes l’Enseignement du Père et là j’ai ressenti ce que je n’avais encore perçu que bien faiblement : le bon fluide qui ranime et réjouit. Les mots profonds, les phrases maximes que le Père a trouvés de lui-même et qu’il a dû maintenir contre moi me sont apparus en pleine lumière et tout confus de mon ignorance, j’ai senti mon respect grandir pour celui qui m’avait formé, une reconnaissance infinie me pénétrer pour sa patience et son amour. Ainsi mon cœur s’ouvre à des sentiments qui me rendent aussi  heureux que j’étais malheureux, je recommence à comprendre ce qui m’était resté caché dans la Révélation et loin de maudire encore mes épreuves, je les bénis, puisqu’elles m’ont rapproché du Père et de tous mes frères. »
  ( Ferdinand DELCROIX )

  (1) Le Frère DELCROIX était professeur de français à l’Athénée  Royal de LIEGE ( actuellement LIEGE 1 ). Dans le roman de Robert VIVIER, de nombreuses pages sont consacrées au frère DELCROIX.
  (2) Le groupe concerné s’intitulait « LES VIGNERONS DU SEIGNEUR » et avait son siège à l’emplacement actuel du Temple de JEMEPPE. On a ici un aperçu de la richesse du mouvement spirite à l’époque.
  (3) A rapprocher de ce que dit la sténographe de l’ENSEIGNEMENT, la sœur DESART.

  source : http://antoinisme-documentation.skynetblogs.be/archive-week/2007-07


  votre commentaire


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique