• Index Documentaire (Revue internationale des societes secretes, v1, n8 Août 1912)

      – Antoine et le culte antoiniste. – La France antimaçonnique (25 juillet 1912) tire du Théosophe (1er juillet 1912) le passage suivant sur Antoine le guérisseur :

  Mort d’Antoine Le Guérisseur

      Du même fascicule du Théosophe, même page :

      Le célèbre guérisseur de Jemeppe, fondateur du culte Antoiniste, est mort à la suite d’une attaque d’apoplexie. Il laisse une centaine de mille de fidèles à sa femme qui lui succède, et une fortune que d’aucuns évaluent à 80.000 francs.
      Antoine vivait très simplement et prêchait la foi comme remède à toutes choses.
      Suit la lettre de faire-part que nous avons reçue :

  Culte Antoiniste

                      Frère,

      Le Conseil d’Administration du Culte Antoiniste porte à votre connaissance que le Père vient de se désincarner aujourd’hui, mardi matin, 25 juin. Il a tenu à revoir une dernière fois ses adeptes pour leur dire que Mère le remplacera dans sa mission, qu’Elle suivra toujours son exemple. Il n’y a donc rien de changé. Le Père sera toujours avec nous. Mère montera à la tribune pour les opérations générales les quatre premiers jours de la semaine à 10 heures.

                                                               Le Conseil d’Administration.

   

      Jemeppe, le 25 juin 1912.

   

  Index Documentaire (Revue internationale des sociétés secrètes, v1, n8 Août 1912)


  votre commentaire
 • Antoon-de-Geneza (De Werkman 28 juni 1912)

   

     – ANTOON-DE-GENEZA die te Jemeppe een Eeredienst had gesticht met Kerk, en veel aanhangers had in Frankrijk en Duitschland, zijn Discipelen waren gekleed gelijk Broeders van Loyola,    nu is die man dood ; hij leerde niets dan goedheid, liefde en wederzijdsche behulp zaamheid   ; hij was mistiek en illuminist. Zondag wordt hij begraven ;    Antoon was deugdzaam en eerbaar in hoogen graad.

  De Werkman, 28 juni 1912


  votre commentaire
 • Delftsche courant (29-06-1912)

   

      Antoine, de genezer. – Antoine, een man, die zijn leven nog al naam gemaakt heeft als stichter van een nieuwen godsdienst, waarvoor nu te Jemappe (België) een tempel staat, die eenige vermaardheid kreeg, is Maandagnacht te Jemappe overleden.

      In 1846 te Grande Flémalle bij Luik geboren, was Antoine omstreeks 21 jaar geleden uit Rusland, waar hij eenig fortuin gemaakt had, in België teruggekeerd. Hij vestigde zich toen te Jemappe en deed in het gehucht Bois de Mont cene arbeiderswijk aanleggen.
      In 1895 liet hij eenige dier woningen tegen den grond halen en daarvoor in de plaats kwam toen een tempel van bescheiden afmetingen. Daarin predikte hij een godsdienst van goedheid, liefde en solidariteit. De goedgeloovigen schreven hem ook de macht toe om door handoplegging ziekten te genezen vandaar zijn bijnaam  „de genezer”. Hij vond vele aanhangers onder alle klassen der maatschappij, ook in Frankrijk en in Duitschland, tot zelfs in de Vereenigde Staten. Niet lang geleden werd aan de Belgische volksvertegenwoordiging eene petitie aangeboden, geteekend door 130.000 Antoinisten in België, die verzochten dat hun godsdienst onder de officieel erkende zou wor den opgenomen.
      De overledene werd tweemaal gerechtelijk vervolgd wegens het ongeoorloofd uitoefenen van geneeskundige practijk. De eerste maal werd hij tot eene boete van 26 francs veroordeeld, de tweede maal volgde eene vrijspraak.
      De dood van Antoine heeft onder de bevolking van Jemappe groote droefenis teweeggebracht. Hij was er algemeen zeer geliefd wegens zijne edele denkbeelden, zoodat Zondag a.s. de begrafenis van den overledene eene indrukwekkende plechtigheid belooft te worden.
      D overledene had in zijn jeugd eene zeer gebrekkige opvoeding genoten, maar zich in zijn later leven door eigen arbeid ontwikkeld, welke ontwikkeling hij boven alles dienstbaar had willen maken aan het welzijn zijner medemenschen.

  Delftsche courant, 29 juni 1912


  votre commentaire
 • Delftsche courant (12-08-1912)

   

  Buitenlandsche Berichten.

  Antoine de Genezer overleden. – Dezer dagen is te Jemeppe overleden de Belgische profeet, waarover reeds eerder is geschreven. Hul heeft zijn vrouw als opvolgster aangewezen. Omtrent 's mans begrafenis schrijft De Gereformeerde Kerk”:
     Van heinde en ver, ook van over de grenzen stroomde een menigte, geschat op 25.000 menschen, saam om ’s mans begrafenis bij te wonen. Boven de lijkkist, zonder eenig sieraad, was aangebracht een vernikkelde plaat in schildvorm: een boom was erop afgebeeld met dit onderschrift: De boom van de Wetenschap, van het Gezicht van het Goede en het Kwade.” De geweldige stoet trok er langs. Op het kerkhof werden alleen toegelaten de Antoinistische aanhangers, die de bekende eigenaardige kleeding droegen. Een dier volgelin gen las wat voor van de beginselen der vereeniging; daarna werd de kist neergelaten in de groeve zonder eenige ceremonie.
      In den tempel van Jemeppe was de volgende verklaring aangeplakt: Het bestuur van den Antoinistischen eeredienst brengt ter uwer kennis dat de Vader zich ontlichaamd heeft (gedesincarneerd), Dinsdagmorgen 25 Juni. Alvorens zijn lichaam te verlaten heeft hij voor een laatste maal zijn volgelingen willen zien, om hun te zeggen, dat Moeder hem zal vervangen in zijn zending, dat zij altijd zijn voorbeeld zal volgen. Er is dus niets veranderd. Vader Antoine zal altoos met ons zijn. Moeder zal het spreekgestoelte beklimmen voor de algemeene operatie, de vier eerste dagen der week, om 10 uur.”

  Delftsche courant, 12 augustus 1912


  votre commentaire