• Openbaring de Tien Principien
  van God door de Vader

  GOD SPREEKT :

  Eerste Princiep :
  Als gij mij hebt
  Zult gij het aan niemand onderwijzen
  daar gij weet dat slechts woon
  in de boezem van de mens.
  Gij kunt niet getuigen dat er
  een hoogste goedheid bestaat
  terwijl gij mij van de naaste afzondert.

  Tweede Princiep :
  Geloof niet in hem, die u over mij spreekt,
  in de bedoeling u te bekeren,
  wanneer gij elk geloof eerbiedigt
  en zelfs diegene die er geen heeft,
  gij weet, ondanks uwe onwetendheid,
  meer dat hij u zon kunnen zeggen.

  Derde Princiep :
  Gij moogt aan iemand zedelessen geven
  dat zou bewijzen
  dat gij niet goed doet,
  want het onderwijst zich niet door het woord,
  maar door het voorbeeld
  en door in niets het kwaad te zien.

  Vierde Princiep :
  Zeg nooit dat gij liefdadigheid doet
  aan niemand die u in ellende schijnt,
  dat zou te verstaan geven
  dat ik achteloos, dat ik niet goed ben,
  dat ik een slechte vader ben,
  een gieregaard,
  die zijn nakomeling laat honger lijden
  als gij uw medemens behandelt
  als een ware broeder
  doet gij slechts liefdadigheid aan u zelf,
  dat moet gij weten,
  daar niets goed is zonder de wederzijdse verbintenis,
  doet gij jegens hem niet anders
  dan uw plicht vervullen.

  Vijfde Princiep :
  Doet uw best hem lief te hebben die gij denkt
  "uw wijand te zijn"
  het is alleen om u, u zelf te leren kennen
  dat ik hem op uw weg plaats.
  Maar zie he kwaad veeleer in u dan in hem :
  het zal er het onovertreffelijk geneesmiddel voor zijn.

  Zesde Princiep :
  Wanneer gij de oorzaak zult willen kennen
  van uw lijden,
  dat gij steeds met reden verduurt,
  zult gij ze vinden in de onverenigbaarheid van
  het verstant met het geweten,
  want deze zijn de grondslag der termen van verkelijking.
  Gij kunt niet het minste leed gevoelen
  of het is om u te doen opmerken
  dat het verstand tegenover het geweten staat,
  dat moet u niet onbekend wezen.

  Zevende Princiep :
  Tracht u in te prenten
  dat het minste leed voortkomt uit uw
  verstand dat steeds meer will bezitten ;
  het maakt zich een voetstuk van de zachtmoedigheid,
  en wilt dat alles haar ondergeschikt zij.

  Achtste Princiep :
  Laat u niet overmeesteren door uw verstand
  dat maar altijd zoekt zish meer en meer
  te verheffen ;
  het trapt het geweten onder de voeten
  volhoudende dat de stof de deugden geeft.
  Terwijl zij slechts de ellende bevat
  der zielen die gij noemt
  "verlatenen",
  dezen hebben enkel gehandeld om te behagen
  aan hun verstand dat hen heeft misleid.

  Negende Princiep :
  Al wat u nuttig is, voor het tegenwoordige
  zoals voor de toekomst,
  zal, indien gij aan niets twijfelt,
  u in overmaat gegeven worden.
  Ontwikkelt u, gij zult u het verleden herinneren
  gij zult de gedachtenis hebben
  van wat u gezegt is geweest : "klopt, ik zal u openen,
  ik ben in het ken-u-zelf".

  Tiende Princiep :
  Denk niet altijd iets goed te doen
  wanneer gij aan een broeder bijstand verleent;
  gij zoudt het verkeerde kunnen doen,
  zijn vooruitgang belemmeren.
  Weet, dat een grote beproeving
  uw loon zal zijn,
  zo gij hem vernedert en hem tot eerbied dwingt
  wanneer gij wilt handelen,
  steunt dan nooit op uw geloofsleer
  want het zou u kunnen misleiden;
  grondt u enkel op uw geweten
  dat u leiden moet, het kan zich niet bedriegen.


  votre commentaire
 • Rivelazione dei Dieci Principi
  di Dio del Padre

  DIO PARLA :

  Primo Principio :
  Se mi amate,
  Non l'insegnerete a nessuno,
  Poiché voi sapete che risiedo
  Soltanto nel seno dell'uomo
  Non potete testimoniare che esiste
  Una suprema bontà
  Quando dal prossimo voi m'isolate.

  Secondo Principio :
  Non credete in colui che vi parla di me
  La cui intenzione sarebbe di convertirvi
  Se rispettate ogni fede
  E quello che non ne ha
  Voi sapete, malgrado la vostra ignoranza
  Più di quello che potrebbe dirvi.

  Terzo Principio :
  Voi non potete fare la morale a nessuno
  Cio sarebbe dar prova
  Che non fate bene
  Perchè lei non si insegna con la parola
  Ma con l'esempio
  E non vedere il male in niente.

  Quarto Principio :
  Non dite mai che fate la carità
  A qualcuno che vi sembra essere nella miseria
  Sarebbe fare sentire
  Che sono senza riguardo, che non sono buono
  Che sono un cattivo padre
  Un pigro
  Che lascia avere fame al suo rampollo.
  Se agite verso i propri simili
  Come un vero fratello,
  Fate la carità a voi stessi
  Dovete saperlo
  Giacché niente è bene se non è solidale
  Non fate verso di lui
  Che compiere il vostro dovere.

  Quinto Principio :
  Sforzatevi di amare quello che credete essere
  "Vostro nemico"
  E soltanto per impararvi a conscere voi stessi
  Che lo metto sul vostro cammino
  La vedete il male piuttosto in voi che in lui
  Lui ne sarà il rimedio sovrano.

  Sesto Principio :
  Quando vorrete conscere la causa
  Delle vostre sofferenze
  Che soppartate sempre con ragione
  La troverete nell' incompatibilità dell'
  Intelligenza con la coscienza.

  Settimo Principio :
  Fate in mado impregnarvi
  Che la minima sofferenza è dovuta alla vostra
  Intelligenza che vuole sempre di più
  Si fa il piedistallo della clemenza
  Volendo che tutto le sia subordinato.

  Ottavo Principio :
  Non lasciatevi padroneggiare dalla vostra intelligenza
  che cerca soltanto ad elevarsi sempre
  Di più in più ;
  Lei pesta ai piedi la coscienza
  Sostenendo che è la materia che dà
  La virtù
  Mentre lei non rinchinde che la miseria
  Delle anime che voi chiamate
  "Abbandonate"
  Che hanno solamente agito per piacere
  Alle loro intelligenza che le ha smarrite.

  Nono Principio :
  Tutto quello che vi è utile per il presente
  Come per il futuro
  Se non ne dubitate per niente
  Vi sarà dato per di più :
  Coltivate voi stessi, vi recorderete il passato
  Avrete il ricordo
  Che vi è stato dello : "Bussate, vi aspiro ;
  Sono nel conosciti".

  Decimo Principio :
  Non pensate fare sempre bene
  Quando a un fratello portate assistenza
  Potreste fare il contrario,
  Ostacolare il suo progresso,
  Sappiate che una grande prova
  Sarè la vostra ricompensa
  Se l'umiliate nell' imporli il rispetto
  Quando vorrete agire,
  Non appaggiatevi mai sulla credenza
  Perchè lei protebbe disperdervi
  Rimettetevi soltanto alla vostra soscienza
  Che deve dirigervi, lei non puo sbagliarsi.


  votre commentaire
 •     Life is eternal, it is everywhere. The fluids also exist infinitely and eternally.
      We bathe in life and in the fluids like a fish in water.
      The fluids follow one another and are more and more ethereal; they are distinguished by love. Wherever love exists, there is life, because without life love has no raison d'être.
      If suffices that two fluids be in contact by a certain degree of solar warmth in order that their two seeds of life be disposed to enter into contact.
      It is that that life creates an individuality and becomes active.

  traduction issue de
  René Guénon, The Spiritist Fallacy
  source : Google Books


  votre commentaire
 •     I am going to tell you how you must understand the divine laws and how they can act upon us.
      You know that it is recognized that life is everywhere; if a void existed, nothingness would also have its raison d'être.
      Something I can also affirm is that love exists everywhere; and just as there is love, there is also intelligence and conscience. Intelligence and conscience, united, constitute a unity, the great mystery - God.
      In order to make you understand what the laws are, I must return to what I have already said concerning fluids: as many exist as there are thoughts. We have the faculty to manage them and to establish laws for them by means of thought, according to our desire to act. Those which we impose on our fellows, are likewise imposed on us. Such are the laws of the interior, ordinarily called the laws of God.
      As te exterior laws, called laws of nature, ther are the instinct of live which manifests itself in matter, clothing itself in all nuances, taking numerous and incalculable forms according to the nature of the seed of the ambient fluids.
      This is the way of everything; everything has its instinct; even the stars which hover in infinite space are directed by the contact of fluids and instindtively follow their orbit.
      If God had established laws for going to Him, they would be an obstacle to our free will; whether they were relative or absolute, they would be obligatory, for we could not dispense with them in order to attain our end. But God leaves to each person the faculty of establishing his laws according to necessity; this is yet another proof of His love.
      Every law must be based on conscience. Do not say 'laws of God', therefore, but rather 'laws of conscience'.
      This revelation comes from the very principles of love, from that love which overflows from every direction, which is found at the centers of the stars as well as in the depths of the oceans, from that love the perfume of which is manifested everywhere, wich nourishes all the kingdoms of nature and which maintains equilibrium and harmony throughout the universe.

  traduction issue de
  René Guénon, The Spiritist Fallacy
  source : Google Books


  votre commentaire
 • Die AURA des GEWISSENS

  Ein einziges Mittel kann die Menschheit heilen: DIE GLÄUBIGKEIT.
  Aus der Gläubigkeit kommt die Liebe. Die Liebe, die uns in unseren Feinden Gott selbst zeigt.
  Wenn wir unsere Feinde nicht lieben, lieben wir Gott nicht.
  Denn es ist die Liebe die wir für unsere Feinde haben, die uns würdig macht ihm zu dienen.
  Es ist die einzige Liebe, die uns wirklich lieben lässt.
  Denn sie ist rein und voll Wahrheit.


  votre commentaire


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique